สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

โองการ อุปสมบทพระภิกษุ

โองการ อุปสมบทพระภิกษุ

อิติปิโสภควา อรหังสัมมาสัมพุทโธ นโมพุทธายะ นมามิหัง

ทุติยัมปิ อิติปิโสภควา อรหังสัมมาสัมพุทโธ นโมพุทธายะ นมามิหัง

ตติยัมปิ อิติปิโสภควา อรหังสัมมาสัมพุทโธ นโมพุทธายะ นมามิหัง

          นโมตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓จบ)

(กล่าวตามผู้นำ) อุกาสะ  ข้าพเจ้าชื่อ     (เอ่ยนามตนเอง)    มาร่วมกันสร้างมหาบารมีเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระภิกษุ ณ วัด(                                ) เพื่อสืบทอดพระศาสนาธรรมทายาทให้เป็นนาบุญแก่โลก

          ขออานิสงส์ จงยังความปรารถนาอันบริสุทธิ์ด้วยกาย วาจา และใจ ให้สัมฤทธิ์ผลดังมโนหวัง เจริญในธรรมอันควรแก่วิสัย เจริญในทรัพย์สมบัติอันควรแก่วาสนา และงอกงามไพบูลย์ยิ่งๆขึ้นไป

          ขอเทวดาทั้งหลาย อากาศเทวดา ภูมเทวดา รุกขเทวดา จาตุมหาราชิกา เบื้องบนจนถึงพรหมโลกจบนิพพาน มนุษย์ภูมิ บาดาล จนถึงอเวจีมหานรกเป็นที่สุด ได้พร้อมเพรียงกันเปิดประตูแห่งฟ้าดิน ร่วมอนุโมทนาสาธุการให้ก้องปฐพี

          กรรมอันใดที่ข้าพเจ้า     (เอ่ยนามตนเอง)    ได้ล่วงเกินต่อท่านทั้งหลาย ด้วยกรรมทั้งสาม คือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ตั้งแต่อดีตชาติจนถึง กาลปัจจุบัน ขอให้ผลแห่งวิบากนั้นจงได้รับมหาผลานิสงส์และอโหสิกรรมต่อกัน ณ บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ. . . .

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

view