สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

โปรแกรมเที่ยวสงกรานต์ 2553 _ จีน-ทิเบต (ขอ passport+รูป ด่วน ก่อนวันที่ 14 มี.ค 53 ค่ะ)

โปรแกรมเที่ยวสงกรานต์ 2553 _ จีน-ทิเบต

(รับจำนวนจำกัด 20 คนเท่านั้น)

1. อาจารย์

2. อาม่า

3. อากุล

4. คุณสุเทพ

5. ซ้อนี

6. อาแอ๋ว

7. คุณที

8. พี่เล็ก

9. พี่เจี๊ยบ

10. เจ๊ปุ๊

11. แบ้งก์

12. เบิร์ด

13. คุณลอยหล้า

14. เฮียฮุย

15. เสี่ยมกุง

16. พี่จิ

17. คุณน้อย

18. ฤดี

ขอนำท่านเยือน

สาธารณรัฐประชาชนจีน-ทิเบต

ดินแดนแห่งพุทธศาสนา บนหลังคาโลก

เฉิงตู-เล่อซาน-ง้อไบ๊-ทิเบต

เล่อซาน – พระใหญ่เล่อซาน – ง้อไบ๊ - ยอดเขาจินติ่ง – วัดเป่ากว๋อ – วัดห้วจ้าง

กราบนมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียนบนยอดเขาง้อไบ๊

ลิ้มรสเสนห์จัดจ้านของอาหารเสฉวนและอาหารตุ๋นยาจีนที่ขึ้นชื่อ  

สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดี  ราคาถูก มีทุกสิ่งให้เลือกสรร

 

 

เดินทางสู่ กรุงลาซา ทิเบต โดยขบวนรถไฟสายประวัติศาสตร์ที่สวยงามและสูงที่สุดในโลก

ทิเบต  เยือนพระราชวังโปตาลา-พระตำหนักนอปูลินคา-พุทธสถานต้าเจา

วัดเสี่ยวเจา-พระอารามเซรา 

 

จัดเป็นพิเศษสำหรับคณะ อาจารย์ ประทีป  ยอดวศิน

 

เดินทางวันที่   10 – 16   เมษายน  2553 

 

-2-

กำหนดการเดินทาง

(เวลาที่จีน เร็วกว่าเมืองไทย ชั่วโมง)                             

วันแรก    กรุงเทพฯ                                                       

24.00 .   พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมินัดหมายอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4

                 ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 8  เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์ ไชน่า” (CA) เช็คอินแถว U

                 โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับให้การบริการ  และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในเรื่อง

                 เอกสาร  และสัมภาระในการเดินทางให้กับทุกท่าน

                

   **กรุณา แยกอุปกรณ์สำหรับล้างหน้าแปรงฟันในวันรุ่งขึ้นใส่กระเป่าใบเล็กเพื่อความสะดวกในการหยิบใช้**

 

วันที่สอง   กรุงเทพฯ – เฉิงตู – เล่อซาน – ง้อไบ๊  วัดเป้ากว๋อ                                                                                                  

02.00 .   ออกเดินทางสู่….เฉิงตู โดยสายการบินแอร์ไชน่าเที่ยวบินที่ CA ………..

06.00 .   เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองเฉิงตู  มณฑลเสฉวน   ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

                 (ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร)     

                 บริการของ มายด์ ทัวร์ จัดรถโค้ชปรับอากาศรอรับท่านที่สนามบิน

08.00 .   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

                 อิสระให้ท่านปฎิบัติภาระกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย

09.30 น.   ออกเดินทางสู่เล่อซานระหว่างทางท่านจะได้พบกับธรรมชาติอันร่มรื่นและชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้าน

12.00 .   เดินทางถึงเล่อซาน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           นำท่านล่องเรือชมเกาะเล่อซาน  ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระนอนกลางทะเล ท่านจะมองเห็นหลวงพ่อโต

                 เล่อซาน  ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง  90 ปี โดยหลวงพ่อไห่ทง ใช้เงินบริจาคจากชาวบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลปกป้องภัยน้ำท่วมจากแม่น้ำหมิงเจียงเป็นพระพุทธรูปปางนั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความสูงถึง 71 เมตร

15.00 .   นำท่านออกเดินทางสู่เขาง้อไบ๊  หรือ  เขาเอ๋อเหมยซาน  ซึ่งอยู่ห่างออกไป ใช้เวลาในการเดินทาง

                 30 นาที ที่นี่คือภูเขาทางพุทธศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหนึ่งในสี่ของจีน  ตลอดประวัติศาสตร์ 

                 ภูเขาลูกนี้ได้มีการสร้างวัดทางศาสนาขึ้นมานับร้อย ๆ   อาราม  ตั้งแต่เชิงเขาไปถึงด้านบน

จากนั้น     นำท่านชม วัดเป่ากว๋อ วัดที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลเสฉวน เป็นวัดทางพุทธศาสนาที่สำคัญ สร้างใน

                 สมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก มีบริเวณถึง  80,000 ตารางกิโลเมตร  มีวิหาร 5  หลัง  16  ตึกที่สร้างไว้

                 อย่างสวยงาม  ภายในมีรูปปั้นของอรหันต์ 500  องค์ ซึ่งสร้างได้คล้ายจริง  มีเจดีย์รูปทรงสมัย

                 ราชวงศ์ถัง ที่บรรจุพระธาตุสีดำ  และพระธาตุสีแดง  อันถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด

จากนั้น     นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรมหัวเฉิง (HUA SHENG  HOTEL) (ระดับ  4  ดาว) หรือระดับเดียวกัน

19.00 .   รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร  พักค้างคืน

 

วันที่สาม  ง้อไบ๊ – ยอดเขาจินติ่ง – วัดหัวจ้าง – เฉิงตู                                                                                             

07.00 .   รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม

08.00 .   นำท่านนั่งรถโค้ชสู่เชิงเขา และเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นสู่ยอดเขาจินติ่ง (ตามกฎของอุทยานฯ)

จากนั้น     นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่..ยอดเขาจินติ่ง สูง 3,099เมตร เป็นเขาสำคัญทางพุทธศาสนา ใน 4  ของจีน

                 ชมทะเลหมอก ฝูงลิงที่แสนเชื่อง ป่าสน ต้นเมลเปิล ป่าไผ่ ขุนเขา เขาง้อไบ๊  เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ

                 ชั้นหนึ่งของจีนที่ยังมีสัตว์ป่าหายากหลายชนิดนำท่านชม วัดหัวจ้าง ที่ประดิษฐานของพระโพธิสัตว์ผู่เสียน

                 ทรงช้าง งา ทาสีเหลืองทอง            ทั้งองค์ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาจินติ่ง ยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนทุกวัน

                 จะมีผู้เดินทางมากราบไหว้ พระโพธิสัตว์ผู่เสียนวันละหลายพันคน

11.00 .    รับประทานอาหารกลางวัน  ณ โรงแรมจินติ่ง  บนยอดเขา

จากนั้น     เดินทางสู่….เฉิงตู ระหว่างทางท่านจะได้พบกับธรรมชาติอันร่มรื่นและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบท

-3-

วันที่สาม   (ต่อ)

18.30 .   เดินทางถึง เฉิงตู  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.00 .    นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรมหยินเหอ ไดนาสตี้  (YINHE DYNASTY HOTEL) หรือระดับเดียวกัน

                 หรือระดับเดียวกัน  /  พักค้างคืน

 

วันที่สี่     เฉิงตู - ลาซา (พระราชวังฤดูร้อนนอปูลินคา พระอารามเซรา)                                                                                                 

05.30 .   รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม

06.30 .   นำท่านออกเดินทางสู่….สนามบิน

08.00 .   ออกเดินทางสู่….ลาซา โดยสายการบินแอร์ ไชน่า   เที่ยวบินที่ CA 4401

09.55 .   เดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงลาซา เมืองหลวงทิเบตซึ่งเป็นเมืองที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,500 เมตร เป็น

                 ดินแดนที่ราบสูงที่ได้สมญานามว่าหลังคาโลกบริการของ “มายด์ ทัวร์” จัดรถโค้ช            ปรับอากาศรอรับ

                 ท่านที่สนามบิน และนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองลาซา (ระยะทาง 96  กมใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม)

                 ถนนเลียบริมน้ำยาร์ลุง  ระหว่างทางท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์           ที่งดงามของทะเลขุนเขาแม่น้ำแปลง

                 เพาะปลูกตลอดจนบ้านเรือนชนเผ่าพื้นเมืองชาวทิเบต ที่คงเอกลักษณ์            ความเป็นทิเบตอย่างเหนียวแน่น

                 แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปกับพระใหญ่ที่สลักบนหน้าผาริมทาง อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี

12.00 .   รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย           ให้ท่านได้พักผ่อนที่โรงแรมตามอัธยาศัยเพื่อให้ร่างกายของท่านปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศแวดล้อม           

                 ที่มีความกดอากาศค่อนข้างต่ำ จนทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียได้  ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้

                 ให้ท่านพักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกายของท่านให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่นี่    

16.00 .   นำท่านชมพระตำหนักนอปูลินคา(NORBULINKHA  PALACE)  ซึ่งเป็นอุทยานพระตำหนักฤดูร้อน

                 ของเหล่าองค์ดาไลลามะ ซึ่งพระตำหนักฤดูร้อนแห่งนี้ สร้างขึ้นมาตามพระบัญชาขององค์ดาไลลามะที่ 7

                 มีเนื้อที่โดยรวม 360,000 ตร..สร้างใน ค.. 1750ซึ่งจะให้เป็นพระตำหนักฤดูร้อนขององค์ดาไลลามะเท่านั้น  นับตั้งแต่สมัยนั้นมา  มีเนื้อที่บริเวณโดยรอบกว้างขวางมากส่วนตำหนักขององค์ดาไลลามะแห่ง

                 ใหม่ที่สร้างเสร็จในปี  ค.. 1956 นั้นเป็นตำหนักที่สร้างถวายองค์ดาไลลามะที่ 14 (องค์ปัจจุบันภายใน

                 ตกแต่งด้วยจิตกรรมฝาผนังเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชนชาวทิเบตในอดีตกาลหลังสร้างเสร็จ

                 ได้อาศัยอยู่ได้เพียง ปี ก็ต้องลี้ภัยไปอินเดีย ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้เปิดเป็นสวนสาธารณะเป็นที่

                 พักผ่อนของประชาชน

จากนั้น     นำท่านชมพระอารามเซรา  ซึ่งสร้างขึ้นมาในปี ค.. 1419  โดยศิษย์ของพระซองฆาปา  โดยเลือกก่อสร้าง

                 บนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของกระท่อมที่พระซองฆาปา  ศึกษาธรรม  และปฏิบัติอยู่หลายปี  พระอารามนี้เคย

                 มีพระจำพรรษาอยู่เกือบ 5,000 รูป  เป็นพระอารามที่มีชื่อเสียงที่สุดที่รู้จักโดยทั่วไปอย่างกว้างขวางใน

                 ทิเบตที่พระอารามเซราแห่งนี้ยังเป็นโรงเรียนสอนธรรมะ และภายในวัดยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่

                 มากมายกว่า 10,000 องค์อาคาร 13 ชั้น สูงประมาณ 400 เมตร  ที่สร้างขึ้นมาในคริสตวรรษที่ โดย

                 กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของทิเบตที่รวบรวมชาวทิเบตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สำเร็จคือกษัตริย์ซงจ้านกานปู้

19.00 .   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น     นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรมยาร์ลุงซังโป(YALUZANGBU JIANG HOTEL) / พักค้างคืน

 

วันที่ห้า   ลาซา (พระราชวังโปตาลา พุทธสถานต้าเจา)                                                                                                        

07.00 .   รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม

08.00 .   นำท่านเดินทางชมพระราชวังโปตาลา หรือวังแดงซึ่งตั้งใจกลางเมืองลาซาที่ประทับอยู่ในหัวใจของ

                 ชาวทิเบตยิ่งใหญ่ที่สุดของศาสนาพุทธ แบบทิเบต เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก มีประวัติ 

                 อันยาวนานมากกว่า 1,300 ปี  ที่มีความสวยงาม  และอลังการมาก  มีห้องมากกว่า 999  ห้องซึ่งนับเป็น

                 ศิลปสุดยอดที่สวยงามที่สุดของทิเบต  ภายในพระราชวังโปตาลานี้จะมี

-4-

วันที่ห้า   (ต่อ)

12.00 .   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           นำท่านเยี่ยมชมพุทธสถานต้าเจา หรือวัดโจคัง เป็นวัดที่ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบตทั้งมวล  เมื่อจะ

                 มีพิธีถือศีลกัน บรรดานักบวชนับล้านก็จะเดินทางมารวมกันทำพิธีที่นี่ ซึ่งสร้างขึ้นพร้อมกับพระราชวัง

                 โปตาลา ภายใต้พระบัญชาของกษัตริย์ซงเซินกัมโป โดยมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสตามหลักจักรวาลวิทยา

                 ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูป ที่พระนางเหวินเฉิง นำมาจากประเทศจีนเมื่อประมาณ

                 1,300 ปี ที่ผ่านมาปัจจุบันยังคงประดิษฐานอยู่ที่นี่ ซึ่งได้รับการกราบไหว้เคารพบูชา และเป็นที่ยอมรับกัน

                 โดยทั่วไปว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประชาชนชาวทิเบต แม้แต่พวกเรดการ์ด หรือกองทัพแดงที่ทำลาย

                 แทบทุกอย่างที่ขวางหน้าสมัยการปฏิวัติวัฒนธรรมในประเทศจีนยังไม่กล้าแตะต้องพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

                 องค์นี้ และภายในพุทธศาสนาแห่งนี้มีวัตถุโบราณที่เก่าแก่ประดิษฐานอยู่เป็นจำนวนมากมาย

จากนั้น     อิสระให้ท่านช้อปปิ้งบนถนนแปดเหลี่ยม  ถนนสายศักดิ์สิทธิ์สายสำคัญของชาวทิเบต

                 ตามอัธยาศัยมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย  ส่วนมากจะเป็นสินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะหินทิเบต

                หรือที่ชาวทิเบต เรียกว่า หินเทียนจู มีวางขายบริเวณนี้เป็น จำนวนมาก

19.00 .   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น     นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรมยาร์ลุงซังโป(YALUZANGBUJIANG HOTEL) / พักค้างคืน

 

วันที่หก    ลาซา  – เฉิงตู                                                                                      

06.00 .   รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม

07.00 .   นำท่านออกเดินทางสู่….สนามบิน (ระยะทาง 96 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที)

10.50 น.   ออกเดินทางสู่….เฉิงตู โดยสายการบิน แอร์ ไชน่า”            เที่ยวบินที่ CA 4402

12.40 .   เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองเฉิงตู บริการ มายด์ ทัวร์” จัดรถโค้ชปรับอากาศรอรับท่านที่สนามบิน

13.30 .   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.30 น.   อิสระให้ท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย ที่ตลาดถนนใต้ดิน ที่มีชื่อเสียงของเมืองเฉิงตู

                 เพื่อเป็นของฝากกับคนที่ท่านรัก และของตัวท่านเองอย่างจุใจ  อิสระตามอัธยาศัย

16.00 น.   นำท่านชม ศาลอู่โหวฉือ  หรือศาลเจ้าสามก๊ก ภายในศาลเจ้ามีรูปปั้นเล่าปี่ , ขงเบ้งกวนอู,เตียวหุย  พร้อม

                 14 ทหารเอกและ 14  เสนาบดีเอกของเล่าปี่  สุสานของเล่าปี่และมเหสี 2 องค์ศาลเจ้า แห่งนี้มีเนื้อที่ 

                 ถึง 37,000  ตารางเมตร

18.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ    ภัตตาคาร

 

²หลังอาหารค่ำ²นำท่านชมการแสดงอุปรากรจีน หรืองิ้วเปลี่ยนหน้ากาก ซึ่งเป็นการแสดง อันเลื่องชื่อของ

                   มณฑลเสฉวน ตื่นตา  ตื่นใจ  กับศิลปะการแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้ากาก ที่รวดเร็วจนต้องพิสูจน์

20.00 .   นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ระหว่างประเทศเมืองเฉิงตู

 

วันที่เจ็ด    เฉิงตู  กรุงเทพฯ                                                                                          

00.45 .   ออกเดินทางกลับสู่….กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ ไชน่า”  เที่ยวบินที่ CA ………..

03.00 .   เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ชั้น 2) โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยประสบการณ์และการเดินทาง

                 อันประทับใจ  บริการของ มายด์ ทัวร์ อำลาท่านที่สนามบินฯ

***เฉิงตู-เล่อซาน-ง้อไบ้-ทิเบต-CA-7D-(อ.ประทีป-10-16เมย53)****ST.9***

 

YY  ดูแลเอาใจใส่ห่วงใย..คุณตลอดการเดินทาง YY

คือบริการจากใจ “มายด์  วาเคชั่น

-5-

เงื่อนไขการเดินทาง

อัตราชำระรวม

            ผู้ใหญ่  พักห้องละ  2  ท่าน  ต่อหนึ่งห้องคู่        ท่านละ           49,800.-         บาท

ทั้งนี้     คำนวณจากผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่อย่างน้อย  25 ท่าน  ต่อหนึ่งคณะ / ต่อหนึ่งคันรถ

 

อัตราตอนต้นชำระเป็นค่า

1.            ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับตามเส้นทางบินของรายการที่บิน  กำหนด ระบุในรายการเดินทาง  (ชั้นทัศนาจร-ซึ่งรับผิดชอบสัมภาระ  ท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัม)

2.            ค่าพาหนะรถ  รถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่ง ระหว่างสนามบินโรงแรมและท่องเที่ยวตามที่กำหนดในรายการเดินทาง  รวมทั้งพาหนะอย่างอื่น อาทิ เรือเฟอร์รี่,รถไฟด่วน,รถกระเช้า ฯลฯ (ถ้ามี)

3.            กำหนดระบุไว้ในรายการเดินทาง)

4.            ค่าโรงแรมที่พัก  ตามที่กำหนดและระบุในรายการเดินทาง พัก 2 ท่าน ต่อหนึ่งห้องคู่

5.            ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน  ทุกสนามบินตามรายการ

6.            ค่าธรรมเนียมผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

7.            ค่าอาหาร  ตามที่ระบุในรายการ

8.            ค่าวีซ่าอัตราปกติ (ในกรณีเร่งด่วน  เพิ่มท่านละ  800 – 1,200  บาท)

9.            ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง  วงเงิน  1,000,000  บาท (ในกรณีอุบัติเหตุเท่านั้น)

*****อภินันทนาการท่านด้วยกระเป๋าบรรจุของใช้ส่วนตัวท่านละ 1 ใบ*****

(ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินกรณีไม่รับของอภินันทนาการ)

 

 

อัตราตอนต้นไม่รวม

            1. หนังสือเดินทาง

2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ผู้เดินทางสั่งเองนอกเหนือจากรายการ

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ที่มิได้ระบุรวมในรายการ เช่น โทรศัพท์ มินิบาร์  ทีวีช่องพิเศษ ซัก-รีด ฯลฯ

4. ค่าบริการ 3%-5% กรณีที่ชำระค่าใช้จ่ายตอนต้น  ด้วยบัตรเครดิต  เนื่องจากค่าบริการส่วนนี้  บริษัทที่

    เป็นเจ้าของบัตรเครดิตคิดเป็นค่าบริการ

5. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 % (ถ้ามี)  และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 % (ถ้ามี)

***เฉิงตู-เล่อซาน-ง้อไบ้-ทิเบต-CA-7D-(อ.ประทีป-10-16เมย53)****ST.9***

 

หมายเหตุ        

กำหนดการเดินทางและเวลานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม   

และตามตารางของสายการบินที่ใช้เดินทาง

Tags : ทัวร์มหาบารมี  ต่างประเทศ

view