สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

12 ก.ย. 53 ถวายพระพุทธปฐมศาสดาตรีโลกเชษฐ์ธราธพ บรมบทธรรมเปิดโลกไตรภูมิ

ถวายพระพุทธปฐมศาสดตรีโลกเชษฐ์ธราธพ บรมบทธรรมเปิดโลกไตรภูมิ
ณ สำนักสงฆ์พุทธพัฒนา อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

ตามกระทู้บอกบุญ  --> สร้างพระและศาสนวัตถุ คลิกเพื่ออ่านย้อนหลัง

บุญมิตรและชาวบ้านพากันมาร่วมบุญร่วมกุศล

"พระพุทธปฐมศาสดาตรีโลกเชษฐ์ธราธพ บรมบทธรรมเปิดโลกไตรภูมิ"
 ปางเปิดโลก

อาจารย์จุดเทียนชัย

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

ถวายภัตตาหารเพล


อธิษฐานจบผ้าห่มพระ


"อิมัง มะยัง ภันเต ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าห่มสักการะผืนนี้

 ซึ่งมีสีดุจดั่งทอง อันเป็นเครื่องบรรณาการที่นำมาได้โดยยาก

แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ต่อพระพุทธปฏิมา ณ ที่นี้

             สาธุโน ภันเต ภะคะวา ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดรับ

 เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุข ประดุจดังเกราะเพชรเก็จแก้วรัตนปรากา

ปกป้องคุ้มครองจากหมู่มารและพาลภัย

เจริญในมรรค ผล นิพพาน ตลอดสิ้นกาลนานเทอญ"


เบิกบายศรี

ขอรวมใจ เป็นหนึ่ง ซึ่งบายศรี

พระสุเมรุคีรี....  มาเสกสร้าง

ทั้งข้าวตอก ดอกไม้ มาลัยมาลย์

ธูปเทียนพาน     พุ่มเงินทอง     ฉลองมงคล

บูชาคุณ     พระพุทธเจ้า    เหนือเกล้าเกศ

บูชาคุณ     พระธรรม...อันวิเศษ    พาหลุดพ้น

บูชาคุณ     อริยสงฆ์...สาวก     ทั่วมณฑล

เทพเทวา        ทั้งสากล        น้อมบูชา

บุพการี     มีคุณ      การุณยชาติ

ครูอาจารย์    สั่งสอนศาสตร์    การศึกษา

ด้วยจิตมั่น   กตัญญู    กตเวทิตา

เทิดบูชา   น้อมสักการะ    ณ บัดนี้เทอญ....บรรจุเกศา และพระสรีระธาตุ พระพุทธปฐมบรมศาสดาฯ

บรรจุแผ่นทอง ชื่อบุญมิตรทุกท่านที่ร่วมกันสร้างองค์ปฐมฯ และพลอยเจ็ดสี

ปิดเกตุ

เบิกเนตร

อัญเชิญพระพุทธปฐมศาสดาฯขึ้นสู่ที่ประทับ เปิดทั้ง 3 โลก
เสียงสาูธุการ ดังกึกก้อง

เจ้าภาพหลัก คุณสุเทพและคุณนวรัตน์ อ่วมใจอ่อน จุดเทียนชัย

กล่าวคำอธิษฐานถวายพระพุทธปฐมศาสดาฯ และฆ้อง-ระฆัง

นะโมพุทธัสสะ ธัมมัสสะ สังฆัสสะ นมามิหัง

          พุทธบูชา มหาเตชวัณโต

          ขออานิสงส์แห่งการถวายพระพุทธปฏิมา “สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดา

          ตรีโลกเชษฐ์ธราธพ บรมบทธรรมเปิดโลกไตรภูมิ” 

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย มีความเจริญงอกงามในพระศาสนา 

มีตบะเดชะแกล้วกล้า อาจหาญในธรรม เป็นที่ยำเกรงแก่ศัตรูหมู่มาร 

อริภัยพาลวินาศสันติ

          ขออานิสงส์แห่งการถวายฆ้องทิพย์-ระฆังทอง

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย เจริญในมนุษย์สมบัติทั้งปวง

เกียรติยศชื่อเสียง เกริกก้อง แซ่ซ้องทั่วทุกสารทิศ 

ขอเสียงฆ้องทิพย์-ระฆังทอง กึกก้องกังวานบันลือลั่น เป็นดั่งเสียงมนต์เสียงธรรม

ดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน

ดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน

ดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน สิ้นกาลนานด้วยคำอธิษฐานนี้ เทอญ...

อ่านโองการ

ถวายผ้าห่มพระ

เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พระสงฆ์สวดฉลองพระ

ถวายพระพุทธปฐมศาสดาตรีโลกเชษฐ์ธราธพ บรมบทธรรมเปิดโลกไตรภูมิเพื่อประโยชน์แก่การเกิดพุทธานุสติ และเพื่อประโยชน์เป็นเครื่องกราบไหว้ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และถวายเทียนพรรษา 2 คู่ สังฆทาน 30 ถัง ปัจจัยร่วมสังฆทาน จำนวน 30,000 บาท ปัจจัยชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 15,000 บาท กระเบื้องปูพื้นและปูน(ปูเสร็จแล้ว) มูลค่า 120,000 บาท (ร้านสุนทรณ์วานิชเป็นเจ้าภาพหลัก) และปัจจัยที่บุญมิตรทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพดินถม 17 คัน จำนวน 23,800 บาท 

เจ้าภาพฆ้อง-ระฆังทั้ง 13 ท่าน ถวายฆ้องทิพย์ระฆังทอง มูลค่า 110,000 บาท
ร้านอมรชัยเฟอร์นิเจอร์ถวายปัจจัยสร้างน้ำพุ จำนวน
13,000 บาท

รวมมูลค่าทั้งหมดกว่า 550,000 บาท


กรวดน้ำรับพร

บุญมิตรจุดธูปเทียนบูชา พระพุทธปฐมศาสดาฯ

ขออนุโมทนากับมหาพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่กับเจ้าภาพและบุญมิตรทุกท่านด้วยค่ะ

สาธุ~ สาธุ~ สาธุ~ อนุโมทามิ


Tags : สำนักสงฆ์พุทธเมตตา  สร้างพระ  กิจกรรม

view