สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สงกรานต์ปี 2554 นี้ ไปนมัสการ พระโพธิสัตว์มัญชูศรี แห่งเขาอู่ไถ่ซาน

สงกรานต์ปีนี้ อาจารย์ประทีป ชวนลูกศิษย์ ไปนมัสการ
พระโพธิสัตว์มัญชูศรี แห่งเขาอู่ไถ่ซาน
(หนึ่งในสี่พุทธคีรีของเมืองจีน)
สนใจติดต่อ กุง 081-3101013

(ภายในอาทิตย์หน้า 27/2/54 ด่วนจำนวนจำกัด)

Pกำหนดการเดินทาง   วันที่ 12 - 17 เมษายน 2554

                                                                                                                                  

วันที่ 12 เมษายน 54                           สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น.                พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4  เคาน์เตอร์ Uสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์  โดยมี   เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

วันที่ 13 เมษายน 54                           กรุงเทพฯ - ไท่หยวน  - ผิงเหยา

....... น.                    ออกเดินทางสู่ เมืองไท่หยวน มณฑลซานซี โดยเที่ยวบินที่  MU ………


....... น.                    ถึงท่าอากาศยาน เมืองไท่หยวน  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  äรับประทานอาหารเช้า    หลังอาหารนำท่านชม บ้านสวนโบราณตระกูลเฉียว นำท่านเที่ยวชมแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม “บ้านตระกูลเฉียว” มณฑลซานไม่เพียงแต่มีงิ้วจีนที่น่าสนใจเท่านั้น หากยังขึ้นชื่อ ลือชาด้วยบ้านตระกูลผู้ดีที่หรูหราใหญ่โตด้วย บ้านตระกูลเฉียว ก็เป็นหนึ่งในนั้น จางอี้โหมว ผู้กำกับการแสดงที่มีชื่อเสียงของจีนเคยเลือกบ้านตระกลูเฉียว เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่นเรื่อง “โคมไฟแดง” ตั้งแต่นั้นมาบ้านตระกูลเฉียวก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เมื่อไปซานซีจะพลาดไม่ได้อีกแห่งหนึ่ง  จากนั้นนำท่านโดยสารรถโค้ชสู่ เมืองผิงเหยา เป็นเมืองเก่าที่มีอายุกว่า 2,700 ปี ยังคงรักษาโครงสร้างบ้านเมืองแบบชาวฮั่นในสมัยหมิงและชิง (ราวค.ศ. 1368–1911) ไว้ได้อย่างสมบูรณ์   นำท่านผ่านชม  กำแพงเมืองเก่า แรกสร้างขึ้นในสมัยโจว ตะวันตก (827 – 782 ปีก่อนคริสตศักราช) ต่อมาในราชวงศ์หมิงปีหงอู่ที่ 3 (ค.ศ. 1370) จึงได้มีการขยายแนวกำแพงดินออกไป ซึ่งคงอยู่จวบจนทุกวันนี้ ความยาวโดยรอบ 6,200 เมตร สูง 6-10 เมตร ส่วนยอดกำแพงกว้าง 3-6 เมตรกำแพงเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีหอประตูเมือง 6 แห่ง อันเป็นที่มาของคำเรียกขานว่า‘เมืองเต่า’โดยมีหอประตูเมืองทิศใต้เป็นหัวเต่า ทิศเหนือเป็นหางเต่า ทิศตะวันออกและตกมี 4 ประตู เป็นขาทั้งสี่ 

นำท่านเที่ยวชม ถนนสองสมัยหมิงชิงเจีย คือถนนที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเป็นย่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและลิ้มรสอาหารพื้นเมืองจำนวนมาก ชมบ้านเรือนสองฝั่งถนนนี้ที่ยังอนุรักษ์ไว้ซึ่งบรรยากาศในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง

เที่ยง                       äรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

                                หลังอาหารนำท่านชม ร้านยื่อเซิงชาง เป็นร้านแลกเงินแห่งแรกที่เปิดธุรกิจค้าเงินตราของจีนและยังเป็นกิจการที่ใหญ่โตที่สุดอีกด้วย ตั้งอยู่บนถนนสายตะวันตก เลขที่ 38 ในช่วงเวลานั้น ถนนสายนี้เป็นแหล่งรวมกิจการค้าเงินขนาดใหญ่ ถึงกับได้ชื่อว่าเป็น‘ถนนเงินตราที่หนึ่งแห่งต้าชิง’ ทั้งร้านยื่อเซิงชาง ยังได้ชื่อว่าเป็นร้าน ‘แลกเงินทั่วราชอาณาจักร’ โดยมีสาขากว่า 35 แห่งทั่วประเทศ เงินหมุนเวียนถึง 1ล้าน – 38 ล้านชั่ง      ธุรกิจค้าเงินตราที่ปรากฏขึ้นทดแทนการขนส่งเงินตรานี้ ได้พลิกโฉมธุรกิจการเงินจีนในทศวรรษใหม่อย่างสิ้นเชิง ปัจจุบัน ร้านยื่อเซิงชาง ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์การค้าเงินตราแห่งชาติ เปิดให้ผู้ชมได้ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาและลักษณะการดำเนินธุรกิจในยุคนั้น ซึ่งเป็นร่องรอยและรากฐานการดำเนินกิจการธนาคารของจีนในยุคนี้ และชม ที่ทำการของนายอำเภอสมัยโบราณ “กู่เซี่ยนหยา” และ ชม  “สำนักคุ้มกันภัย หรือ เปาเปียว”  

ค่ำ                           ä รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

ãพักที่   PINGYAO LI ZE  HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 14 เมษายน 54                           ผิงเหยา - อู่ไถซาน

เช้า                         รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารนำท่านโดยสารรถโค้ชสู่ ภูเขาอู่ไถซาน เป็นหนึ่งในสี่ภูเขาแห่งพุทธศาสนาของจีนซึ่งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างนิยมไปแสวงบุญ ซึ่งอยู่ทางใต้ของเมืองต้าถง ที่อู่ไถซานนี้มีวัดมากมายกว่า 200 วัด ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางซึ่งแวดล้อมไปด้วยป่าทิวเขาใหญ่น้อย ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม อันยากจะหาชมได้ทั่วไป นำท่านนมัสการวัด “ผูซ่าติ่ง” ยอดเขาพระโพธิสัตว์ วัดถ่าย่วน  หรือ เรียกกันว่า วัดเจดีย์ขาว (ต้าไบ๊ถ่า) เนื่องจากวัดแห่งนี้ภายในมี เจดีย์ทรงระฆังคว่ำสีขาวที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของ อู่ไถซาน เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำสถูปแบบทิเบตสูง 53.37เมตร อันถือว่าสูงที่สุดในประเทศจีน      

เที่ยง                       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารนำท่านสู่ วัดเสียนทงซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในอู่ไถซาน มีพื้นที่กว่า 80,000 ตารางเมตร มีประวัติความเป็นมา อันยาวนาน และถือได้ว่าเป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน และลักษณะเด่นของวัดนี้คือ การก่อสร้างวิหารภายในจะไม่ใช้ขื่อและคานใดๆ ทั้งสิ้น แต่จะใช้การก่ออิฐถือปูนเท่านั้น และชมวิหารทองแดง ซึ่งทำจากทองเหลืองฉาบน้ำหนักกว่า 5ตัน ซึ่งภายในตัววิหารจะมีพระพุทธรูปใหญ่น้อยมากกว่า 10,000 องค์ วัดนี้เป็นวัดที่มีชาวพุทธนิยมมากราบไหว้มากที่สุดในอู่ไถซาน 

 

 

จากนั้นนำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดถ่า  เหยียนซื่อ  และ “ว่านฝอเก๋อ”  ศาลเจ้าพระหมื่นองค์   เชิญท่านกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัว

ค่ำ                           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ãพักที่  WUTAISHAN HUA HUI HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่ 15 เมษายน 54                           อู่ไถซาน   

เช้า                          รับประทานอาหาร   ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่พุทธสถานอู่ไถซานทางตอนกลางนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดซูเซี่ยง ซึ่งสร้างขึ้นมาในสมัยราชวงศ์ตงจิ้นในสมัยราชวงศ์ถังได้ถูกบูรณะใหม่หลังปี ค.ศ.1325 ได้ถูกไฟไหม้จากนั้นในสมัยราชวงศ์หมิง และชิงได้ถูกบูรณะใหม่อีกหลายครั้งในวัดมีรูปปั้นของพระโพธิหวูนซูสูง 9.87 เมตรเป็นองค์ที่สูงที่สุดอยู่ในอู่ไถซาน 

นำท่านชม วัดปี้ซันซื่อ  ภายในวัดมีพระโพธิสัตว์ 12 องค์ ซึ่งสร้างได้อย่างงดงาม  อีกทั้งยังมีพระพุทธรูปหยกแกะสลัก ขนาดเท่าองค์จริง ประทับอยู่บนดอกบัว  ในสมัยไป่เว่ยพระสังฆราชเคยมาแสดงธรรมเทศนา ณ วัดแห่งนี้  นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระหยกที่อันเชิญมาจากพม่า มา ประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้  ซึ่งจีนได้อัญเชิญพระหยกมาจากพม่าทั้งหมด 3 องค์องค์หนึ่งไปประดิษฐานอยู่ที่วัดพระหยก นครเซี่ยงไฮ้  อีกองค์หนึ่งอยู่ที่วัดกุยหยวนซื่อ เมืองอู่ฮั่น   จากนั้นนำท่านนมัสการ “วัดจินเก๋อซื่อ” สร้างในสมัยราชวงศ์ถัง   หลังคาของวัดเป็นทองแดงผสมทอง  ใช้งบประมาณในสร้างกว่า หมื่นล้าน เหรียญ  ภายในวัดเหลืองอร่าม  เป็นวัดที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับ 1 ของเขาอู่ไถซาน   และ บนภาพพนังโบราณของตุนหวงที่สายไหมยังมีภาพของวัดแห่งนี้อยู่ด้วย  ภายในวัดมีเจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตา สูง17.7 เมตร     เชิญท่านกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัว   

เที่ยง                       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหารนำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดผู่ฮั่วซื่อ  เป็นวัดที่ด้านหลังอิงกับภูเขาอันสงบเงียบ วัดแห่งนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวคึกคักจนเกินไปนัก เนื่องจากไม่ได้อยู่ในบริเวณศูนย์กลางของไถหวย แต่ก็น่ามาเยือนเนื่องจากมีกำแพงบังตา(แบบที่มีในซื่อเหอย่วนหรือบ้านทรงโบราณของจีนที่มีลานอยู่กลางบ้าน) สวยงาม และใหญ่ที่สุดของวัดในบริเวณอู่ไถซาน นอกจากนี้ยังมีวิหารพระนอนซึ่งประทับอยู่ด้านหลัง จากนั้นนำท่านนมัสการอารามที่เก่าแก่ที่สุดของพุทธสถานอู่ไถซาน วัดหลงเฉวียน  ซึ่งในสมัยก่อนวัดนี้เคยเป็นที่ไหว้บรรพบุรุษของตระกูลหยางมีหินแกะสลักอันหนึ่งเป็นของพระโพธิสัตว์หวูนซูขี่สิงโตอยู่ตรงกลาง

 

ค่ำ                           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ãพักที่  WUTAISHAN HUA HUI HOTEL  หรือเทียบเท่า

 

 

 

 วันที่ 16 เมษายน 54                             อู่ไถซาน  - ต้าถง    

เช้า                          รับประทานอาหาร   ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารนำท่านสู่ วัดเสวียนคง (วิหารแขวน) เป็นวัดที่สร้างในราวตอนปลายของราชวงศ์เว่ย ในพุทธศตวรรษที่ 6 มีอายุ กว่า 1,500 ปี ห่างจากเมืองต้าถงราว 5 กม. เมื่อท่านมองขึ้นไปบนหน้าผาที่สูงชันของภูเขาเหิงซัน ท่านจะได้เห็นวัดนี้เหมือนกับแขวนติดอยู่กับหน้าผา ก่อให้เกิดความทึ่งระคนกับความประทับใจว่าเหตุไฉนวัดนี้จึงแขวนไว้บนหน้าผาแห่งนี้ได้ ตัวอาคารวัดสร้างด้วยไม้ประกอบด้วยห้องใหญ่น้อย 40 ห้อง สร้างเลียบไปตามหน้าผาโดยใช้เสาไม้เล็กๆค้ำยันไว้ ภายในประกอบด้วย ภาพแกะสลักพระพุทธรูปโดยใช้ผนังหินหน้าผานั้นเอง ซึ่งนับได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานระหว่างตัวอาคารเครื่องไม้ที่แกะสลักลวดลาย ด้วยช่างที่มีฝีมืออันละเอียดอ่อนกับหินผาที่แกะสลักเป็นพระพุทธรูปขนาดต่างๆ รวมทั้งสองเป็นผนังห้องด้วยความงดงามลงตัว แสดงถึงความชาญฉลาด และ เป็นสถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ของชาวจีนโบราณ วิหารแขวนแห่งนี้ได้ยอมรับจากหนังสือกินเนสบุ๊คว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

เที่ยง                       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

                                หลังอาหารนำท่านนำท่านชม ถ้ำหิน หยุนกังสือคู ที่ได้รับการขุดเจาะในปี ค.ศ.398 ถึง ค.ศ. 494 ในสมัยจักรพรรดิ์แห่งราชวงศ์เป่ยอุ้ย  ปัจจุบันมีห้องบูชาพระพุทธเจ้าทั้งใหญ่และเล็กเหลืออยู่ 1,200 กว่าห้อง ที่ค่อนข้างใหญ่มี 58แห่ง มีพระพุทธรูป 51,000 กว่าองค์ อุโมงค์หินเหล่านี้ได้สืบทอดประเพณีอันดีเด่นด้านจิตรกรรมการแกะสลักของประเทศจีนมาแต่โบราณกาลและยังดูดกลืนเอาจิตรกรรมอันละเอียดปราณีตงดงามจากต่างประเทศรวมเข้าไว้ด้วย แสดงถึงลักษณะของเอกลักษณ์ที่เด่นเฉพาะโดยเป็นขุมทรัพย์แหล่งหนึ่งในจำนวน 3 จิตรกรรมแห่งยุคโบราณสถานขนาดใหญ่ของประเทศจีน   จากนั้นนำท่านชม จิ่วหลงปี้ (กำแพงเก้ามังกร) เป็นสิ่งก่อสร้างจากสมัยราชวงศ์หมิง กำแพงนี้ก่อด้วยอิฐ เคลือบเงา ในอดีตเป็นทางเข้าสู่พระตำหนักของราชโอรสองค์ที่ 13 ของกษัตริย์จูหยวนจาง ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ หมิง และเคยเป็นที่ประทับของฮ่องเต้ในสมัยจูหยวนจาง ความยาว 45.5 เมตร สูง 8 เมตรบนผนังมีสีสันสวย งามมาก เหมือนคำกล่าว “ คล้ายอยู่บนทะเลเมฆ ” ฝีมือการวาด และการแกะสลัก นับเป็นงานที่ประณีต ซึ่ง ปัจจุบันหาชมได้ยากมาก 

ค่ำ                            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

 ãพักที่  DATONG BEI CHEN GARDEN  HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่ 17 เมษายน 54                           ต้าถง – ไท่หยวน – กรุงเทพฯ

เช้า                          รับประทานอาหาร  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองไท่หยวนเที่ยวชมแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อาราม จิ้นฉือ สร้างอยู่ในช่วงปีค.ศ. 700 – ค.ศ. 1200   ในสมัยราชวงศ์โจวตะวันออก    ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีน    แต่ยังคงความสมบูรณ์มากภายในตำหนักเทพพระมารดา นอกจากมีรูปปั้นของพระองค์แล้วยังมีรูปปั้นลงสีของบรรดาสาวใช้ในอิริยาบถและการแสดงสีหน้าต่าง ๆ  แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของปุถุชนที่มีรัก มีโกรธ มีพอใจ มีเสียใจและหน้าที่การงานของผู้คนแต่ละชนชั้นของสังคมในยุคสมัยนั้นด้วย

เที่ยง                       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

                                หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม  “โรงงานผลิตจิ๊กโฉว่” ที่เก่าแก่ที่สุดของจีน และมีชื่อเสียง ของมณฑล ซานซี   ซึ่งเป็นศูนย์จัดโชว์วัฒนธรรมการทำจิ๊กโฉ่ว ที่เป็นเครื่องปรุงรสสำคัญของคนซานซี จัดแสดงวิธีการผลิตจิ๊กโฉ่ว ที่ใช้เป็นทั้งเครื่องปรุงอาหารและยารักษาโรค  แสดงให้เห็นการเก็บรักษาจิ๊กโฉ่ว ของคนจีนตั้งแต่สมัยโบราณ ที่มีอายุกว่า 500 ปี จนถึงสมัยปัจุบัน

ค่ำ                           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

...... น.                  ออกเดินทางกลับสู่  กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  MU

....... น.                 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

                                   

 

JJJJJJJJJJJJJJJ

 

 

 อั

ตราค่าบริการ (สำหรับคณะ 20 ท่านขึ้นไป)

ผู้ใหญ่                              ท่านละ         36,900   บาท ( พักห้องละ 2 ท่าน )

ห้องเดี่ยวเพิ่ม                    ท่านละ          5,500   บาท

Tags : ท่องเที่ยว  ***

view