สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

28 ส.ค. 54 ถวายสมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาทีปนันต์มุนินทร์นายกโลกนาถ อุปนวราชพีระมิด

สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาทีปนันต์มุนินทร์นายกโลกนาถ
อุปลนวราชพีระมิด
ทรงตรัสอนุโมทนาว่า

"ด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าของเธอทั้งหลาย
ก่อให้เกิดความสมบูรณ์แล้ว เหมาะสมแล้ว ดีแล้ว ยิ่งแล้ว
จงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
ขอให้เธอทั้งหลายจงเจริญในโภคทรัพย์
เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไป"

สาธุ~~~สาธุ~~~สาธุ~~~อนุโมทามิ

ขออนุโมทนากับบุญมิตรทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างบุญบารมีในวันที่ 28 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมาค่ะ

และแล้ววันบวงสรวง
"สมเด็จองค์ปฐมศาสดาทีปนันต์มุนินทร์นายกโลกนาถ
อุปลนวราชพีระมิด"
ก็มาถึง ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2554 ซึ่งเป็นวันพระใหญ่ และเป็นวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน
หลังจากที่บุญมิตรทุกท่านได้ร่วมกันยกองค์ท่านในวันอาทิตย์ที่ 30 ก.ค.54
โดยทีมงานบายศรี ยกขบวนแม่บายศรีมาจัดบายศรีกันตั้งแต่เที่ยงคืนของวันเสาร์ 


จนเมื่อคณะเราเดินทางมาถึงบ้านสวนพีระมิด บายศรีธรรมจักรมงคลจักรวาล พร้อมด้วยพญานาคราช 2 ตน ก็เสร็จเรียบร้อย


เผยโฉมหน้าผู้จัดเตรียมบายศรี คุณสุธิดา (แฝงตัวอยู่ในกลุ่ม)


คณะบุญมิตรร่วมแรงร่วมใจจัดเตรียมของบวงสรวง

ทุกอย่างสีเหลืองหมด เพราะสร้างบุญถวายเป็นพระราชกุศลให้แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


จัดเตรียมเรียบร้อย พร้อมเริ่มพิธี


น้องลูกเกด รำเปิดพิธีบวงสรวง

อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์ ผู้นำบุญบ้านสวนพีระมิด
มอบเช็คจำนวน 1,500,099.99 บาท ให้ อ.ประทีป
เพื่อร่วมสร้างสมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาทีปนันต์มุนินทร์นายกโลกนาถ อุปลนวราชพีระมิด

อ.ประทีป ยอดวศิน เห็นว่า อ.อุบล
 กำลังสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ หนี้แผ่นดิน องค์ใหม่
ขนาดหน้าตัก ๙ ศอก สูง ๙.๙๙ เมตร มูลค่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จึงเป็นตัวแทนของบุญมิตรทุกท่านมอบเช็ค
จำนวน 1,500,099.99 บาท ดังกล่าวข้างต้น
ร่วมบุญสร้างพระองค์ใหม่นี้ ให้แก่ อ.อุบล ถือเป็นบุญต่อบุญ
ขอให้บุญมิตรทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยค่ะ

สาธุ~~สาธุ~~สาธุ~~อนุโมทามิ

เปิดกรวยธูปเทียนแพ สักการะ สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาฯ


สรงพระพักตร์


ชำระพระวรกาย


บรรจุพระสรีรธาตุและเกศาขององค์สมเด็จปฐมบรมศาสดาฯ


บรรจุรัตนมณีอันมีค่า


และแผ่นทองจารึกนามของบุญมิตรทุกท่านที่ได้ร่วมบุญสร้างองค์ท่านให้อุบัติขึ้นมา


ปิดผนึกพระเกตุมาลา


ถวายแก้วมณีแห่งปัญญา


“ด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพละธรรม
 ด้วยเดชแห่งพละธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย
และด้วยเดชแห่งพละธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลาย
ขอให้ข้าพเจ้า จงคุ้มครองรักษาความดีไว้ได้โดยประการทั้งปวงเทอญ”


เบิกบายศรีธรรมจักรมงคลจักรวาล
(การเบิกบายศรี คือ การถวายบายศรีตามหลักของบายศรี ในครั้งนี้บายศรีธรรมจักร ถวายเป็นพุทธบูชา หากเป็นบายศรีพรหม ถือว่าถวายให้พรหม บายศรีเทพ บูชาเทพ เป็นต้น)

เบิกบายศรีพญานาค


เสริมบารมีสฟิงค์


อ.ประทีป ยอดวศิน ผู้นำบุญสร้างสมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาฯ และปฐมสภาวิหารพีระมิด จุดเทียนชัย
โชติ โชติ โชติ ปะรายะโน
ณ บัดนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย
จงมีแต่ความสว่างไสวและสว่างยิ่งๆขึ้นไป ดุจแสงเทียนชัย ที่จุดบูชานี้เทอญ


เถลิงโองการบรรจุแผ่นทอง
"อิติปิโสภควาฯ  พุทธปฐมบรมสมัย  ข้าพเจ้าทั้งหลายได้พร้อมใจกัน นำแผ่นทองจารึกนามและวงศ์ตระกูลอันบริสุทธิ์ เปรียบประดุจ เลือด เนื้อ และวิญญาณ์ พร้อมรัตนมณีอันมีค่า มาร่วมบรรจุพุทธาภิเษกสมโภช ไว้ในองค์ “สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาทีปนันต์มุนินทร์นายกโลกนาถ อุปลนวราชพีระมิด” โลกนาถบวรธรรมปัญญาอันยิ่งใหญ่ บรมครูแห่งมนุษย์ เทวดา และพรหมทั้งหลาย

    ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา ถือไตรสรณคมน์ มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง ที่ระลึกตลอดชีวิต ขอร่วมจิตรวมใจเป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี มุ่งสร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรม ขอบุญกุศลหนุนนำให้บรรลุจุดมุ่งหมายทุกประการ จิตใจผ่องใสเบิกบานเรืองรองด้วยแสงธรรมรัศมี ฉัพพรรณรังสีและทศรังสี  ขององค์ปฐมบรมศาสดาและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ขอให้เข้าถึงมงคลรัตนะอันประเสริฐ เข้าถึงความเป็นเลิศไม่มีผู้ใดยิ่งกว่า ทั้งมนุษย์สมบัติ  สวรรค์สมบัติ พรหมสมบัติ และนิพพานสมบัติด้วยประการทั้งปวงเทอญ."

การบูชาให้ผล การบวงสรวงให้ผล อามิสบูชา สักการะด้วยใจ ย่อมได้รับความเมตตา จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ ขออานุภาพส่งผลสมปรารถนา ดังคำอธิษฐานเทอญ 

ข้าฯขอน้อมสักการะบูชา  สมเด็จปฐมบรมศาสดา

              พรหมโลกานันไตศวรรย์

              ปู่ใหญ่พรหมโลกทุกปางบรรพ์ องค์ปฐมทุกๆพระนาม

              ด้วยจิตเลื่อมใสยินดี

              พระพุทธเจ้าทั้งหมื่นโลกธาตุปฐพี แสนโกฏทวี

              ทั่วทั้งอนันตจักรวาล

              พระปัจเจกพระโพธิสัตว์นับล้าน หมื่นแสนปณิธาน

              การุณส่ำสัตว์ด้วยจิตเมตตา

              พระธรรมคือรัตนแห่งปัญญา อริยสัจจา

              นำพาข้ามพ้นทุกข์ภัย

              พุทธบริษัทหมดสิ้นสงสัย ศรัทธาเลื่อมใส

              เจริญในมรรคผล และนิพพาน

              ขอเดชะสัพพัญญุตญาณ โพธิจิตเบิกบาน

              เกิดขึ้นในดวงกมล

              บุญกุศลยิ่งใหญ่ส่งผล สิริมงคล

              ด้วยพุทธเมตตาบารมี

              เรืองรองด้วยฉัพพรรณรังสี ทศบารมี

              อณูอินทรีย์หมดสิ้นอวิชชา

              ข้ามพ้นโอฆะด้วยนาวา  ทานศีลภาวนา

              ญาณปัญญารู้แจ้งโดยพลัน

              ขอบุญฤทธิ์ปาฏิหาริย์อัศจรรย์ สัจจาธิษฐานคงมั่น

              เจริญตามรอยบาทพระศาสดา

              ต่อหน้าพระพักตร์ พระพุทธปฐมศาสดา ขอพระธรรมล้ำค่า              

                จงสำเร็จเร็ววันฉับพลันเทอญ

และอ่านโองการ ขออนุญาติตัดมาท่อนเดียวค่ะ

"ขออัญเชิญมาประชุมพร้อมกันทุกถ้วน ร่วมประสิทธิ์ประสาทและอาราธนา “สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาทีปนันต์มุนินทร์นายกโลกนาถ อุปลนวราชพีระมิด” ไอศูรย์สุริยาทิตย์ศวรรยา บรมธรรมราชาจักรพรรดิพุทธพิชิตมาร วัชรชาดพุทธญาณอุณาโลม อัครเศวตอุบลมงคลโพธิบัลลังก์ ธรรมรัตนปัญญานฤพานกมลมาศสหัสรังสี โชติตระการอนันตบารมีแสนกัปป์อสงไขย

        ประดิษฐานยิ่งใหญ่ ณ ปฐมสภาวิหารฯ เฉลิมพระชนมพรรษา พระภูบาลครบ ๗ รอบนักษัตร ๘๔ พรรษา พระสยามินทร์จักรีภูมิพล  มหาราชา ฑีฆายุโกโหตุมหาราชา ทีฆายุโกโหตุมหาราชา ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


บุญมิตรทุกท่านร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

อ.อุบล จุดเทียนชัย


พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดพระปริตร และธัมมจักกัปปวัตนสูตร

โปรยข้าวตอกดอกไม้


พื่อความเป็นสิริมงคล

ถวายภัตตาหารเพล


บุญมิตรจุดธูปเทียน บูชา สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาฯ


รำสี่ภาค


อาจารย์ประทีปอนุโมทนากับกองทานการกุศลที่บุญมิตรทุกท่านตั้งใจกันนำมาร่วมถวายเป็นพุทธบูชา


ถวายจตุปัจจัย

ถวายสังฆทานกว่า 20 ถัง
ถวายผ้าไตรพร้อมจตุปัจจัย

ขออานิสงส์แห่งการสร้างปฐมสภาวิหารพีระมิด วิหารทานมีผลแห่งความสุข ความร่มเย็นไพบูลย์อเนกอนันต์ ครอบครัวคณาญาติรักใคร่กลมเกลียวเป็นปึกแผ่นมั่นคง ภัยแห่งฤดูร้อน ฝน หนาว ไม่บังเกิด ชีวิตอบอุ่นมั่นคง เป็นที่พึ่งและเกื้อกูลผู้อื่นได้ด้วยบารมีธรรมเทอญ

ตั้งจิตประภัสสร กายประคองอัญชลี
 อธิษฐานด้วยวจี ขอบุญนี้นำร่มเย็น 
ต่อหน้าภิกษุสงฆ์ พระพุทธองค์ทรงแลเห็น 
บุญทานที่บำเพ็ญ นำสุขเย็นต่อนิพพาน


ถวายปฐมสภาวิหารพีระมิด มูลค่า(คิดเฉพาะค่าวัสดุทั้งหมดที่บุญมิตรทุกท่านได้ร่วมกันสร้างตามกระทู้บอกบุญ) 400,000 บาท ให้แด่สงฆ์ อุทิศเพื่อเป็นสถานที่แสดงธรรม และเพื่อสาธารณะประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่ในทิศทั้ง ๔ ทั้งที่มาแล้วและยังไม่ได้มา
เจ้าอาวาสทั้ง ๖ วัด อนุโมทนาสาธุการ

"ขออานิสงส์แห่งการสร้างสมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาทีปนันต์มุนินทร์นายกโลกนาถ อุปลนวราชพีระมิด ผู้เป็นที่พึ่งเป็นแสงสว่างแห่งโลก “พุทธบูชา มหาเตชะวันโต” ขอตบะเดชะ อำนาจบารมีธรรม ประจักษ์ทั้ง ๓ โลก เกริกก้องทั้ง ๓ ภพ สยบเหตุเภทภัยทั้งปวง ศัตรูหมู่มารครั่นคร้ามมิกล้ำกราย หนี้เวร หนี้ภัย หนี้กรรม และหนี้สงฆ์ทั้งหลายที่ล่วงแล้ว ขอจงได้ชำระสะสาง หมดสิ้น บริบูรณ์ ณ บัดนี้เทอญ"

"ขออานิสงส์แห่งการถวายพญาราชสีห์ นวสุวรรณฉัตร ขอให้ข้าพเจ้า เจริญในมนุษย์สมบัติและข้าทาสบริวาร เถลิงเกียรติเถลิงยศ เกษมสำราญ สิ้นกาลนานเทอญ"


ขออานิสงส์แห่งการถวาย มณีรัตนะ เป็นพุทธบูชา (แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) ขอแก้วมณีแห่งปัญญา เรืองรองสว่างไสว พุทธิปัญญารุ่งโรจน์ชัชวาล โพธิจิตใสบริสุทธิ์หมดจด  พุทธจิตตื่นรู้ แจ้งจบอนุตรธรรมสัมมาสัมโพธิญาณและพระนิพพานเทอญ

ขออานิสงส์แห่งการสร้างถวายป้ายสักการะ ขอให้ผู้น้อยเคารพนบนอบยำเกรง ผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส เชื่อถือ เชิดชู อวยเกียรติอวยยศ เทพเทวาอวยชัยให้พร เป็นนิตย์เทอญ

ถวายสมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาทีปนันต์มุนินทร์นายกโลกนาถ อุปลนวราชพีระมิดพร้อมด้วยพญาราชสีห์นวสุวรรณฉัตร และป้ายสักการะบูชา รวมมูลค่ากว่า 1,170,000 บาท (ตามกระทู้บอกบุญสร้างพระ สร้างเพชร สร้างฉัตร) ให้แด่สงฆ์


ขออานิสงส์แห่งการถวายฆ้องทิพย์ จงส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย เจริญในมนุษย์สมบัติทั้งปวง เกียรติยศชื่อเสียงเกริกก้อง แซ่ซ้องทั่วทุกสารทิศ ขอเสียงฆ้องทิพย์ กึกก้องกังวานบันลือลั่น เป็นดั่งเสียงมนต์เสียงธรรมดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน ดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน ดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน สิ้นกาลนานด้วยคำอธิษฐานนี้ เทอญ

ถวายฆ้องทิพย์เสียงสวรรค์ มูลค่า 12,000 บาท

ขออานิสงส์แห่งการถวายโต๊ะหมู่บูชา ขอให้เจริญในลาภ ยศ สรรเสริญ ยิ่งๆขึ้นไป และเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่หมู่ชนทั้งปวงเทอญ

ขออานิสงส์แห่งการถวายกระถางธูปและคู่แจกัน ช่วยเสริมพลังบารมีแห่งชีวิตและศรัทธาจริตตั้งมั่น คำอธิษฐานสำเร็จผลทุกประการเทอญ
ถวายโต๊ะหมู่บูชา กระถางธูปและคู่แจกัน พร้อมฉัตรและพานพุ่ม มูลค่า 60,000 บาท

ซึ่งเมื่อถวายทั้งหมดนี้ให้แด่คณะสงฆ์แล้ว
ถือว่าทั้งหมดเป็นของสงฆ์ การจะใช้ปฐมสภาวิหารพีระมิดประกอบกิจกรรมใดๆก็ตาม หรือจะเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆซึ่งเป็นของสงฆ์ออกนอกวิหารหลังนี้ จะต้องขออนุญาติจากคณะสงฆ์ก่อน ซึ่งในครั้งนี้คือ เจ้าอาวาสทั้ง ๖ วัดที่มาร่วมอนุโมทนาบุญค่ะ

การกระทำใดก็ตามที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งของที่เป็นของสงฆ์นั้นถือว่าติดหนี้สงฆ์ค่ะ

กรวดน้ำอุทิศบุญกุศลอันยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้
รับพร
พระอาจารย์สุวัฒน์ เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์พุทธพัฒนา ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย
ขณะที่อีกฟากของถนนกำลังเต้นบวงสรวงสมโภชน์
(ก่อนที่ฝนจะตก)
บุญมิตรทุกท่านพร้อมใจกันร่วมกันสวดมนต์ เป็นปฐมสักการะ เป็นพุทธบูชา

ต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาทีปนันต์มุนินทร์นายกโลกนาถ อุปลนวราชพีระมิด

เสียงมนต์เสียงธรรม


ดังกังวานไปทั่วอาณาบริเวณ


อาจารย์จรดบัว (ให้สัญลักษณ์แห่งองค์ปฐมฯ)


ขออนุโมทนาบุญกับบุญมิตรทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ด้วยศรัทธาอันแรงกล้า จนสมเด็จองค์ปฐมศาสดาฯทรงตรัสอนุโมทนาบุญมาในเบื้องต้นค่ะ
สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ

Tags : สร้างพระ  กิจกรรม

view