สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

18 ก.ย. 54 ไถ่ชีวิตโค-กระบือบุญมิตรทุกท่านพร้อมใจกันมาร่วมบุญ สร้างทานอันยิ่งใหญ่
ให้ชีวิตเป็นทาน

ซึ่งในปีนี้มีเจ้าภาพไถ่ชีวิตแม่โคจำนวน 12 ชีวิต
ไถ่ชีวิตแม่กระบือจำนวน 7 ชีวิต
และบุญมิตรร่วมกันไถ่ชีวิตแม่โคอีก 6 ชีวิต
รวมทั้งหมด โค 18 ชีิวิต กระบือ 7 ชีวิต
เป็น 25 ชีวิตค่ะ
รายนามเจ้าภาพ
ไถ่ชีวิตแม่โค ตัวละ 18,000 บาท
1. ครอบครัวยอดวศิน ไถ่ 1 ชีวิต
2. ครอบครัวสมประกิจ
3. ครอบครัววัชรากร
4. ครอบครัวเอี่ยมสะอาด
5. ครอบครัวจุลจิราภรณ์
6. ครอบครัวนางซู้จึง แซ่โง้ว
7. ครอบครัวคุณกิมฮุ้ง แซ่โง้ว
8. ครอบครัวไตรรัตน์
9. ครอบครัวไพรินพาณิช
10. ครอบครัวศุภาดารัตนาวงศ์
11. ครอบครัวปานวัชราคม
12. ครอบครัวภมรศิริตระกูล

รายนามเจ้าภาพ
ไถ่ชีวิตแม่กระบือ ตัวละ 20,000 บาท
1. ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์
2. ครอบครัวสมประกิจ
3. ครอบครัวรุ่งสิมะกุล
4. ครอบครัวตรีสุคนธ์
5. ครอบครัวจีรเวสนิวัฒนะ
6. ครอบครัวคงพูนเกษมสุข-แซ่ไล่
7. ครอบครัวประยูรคำ
 

อาจารย์จุดเทียนชัย"ข้าแต่ พ่อวัว แม่วัว พ่อกระบือ แม่กระบือ ในอดีตชาติ ท่านได้เคยบังเกิดเป็นญาติสนิทมิตรสหาย เป็นมารดาบิดา เป็นผู้มีคุณของข้าพเจ้าและครอบครัวมาก่อน 
ในกาลบัดนี้ ข้าพเจ้าจึงได้มีโอกาสมาอุปการะอุปถัมภ์ 
มาช่วยชีวิตท่านให้พ้นจากความตาย ข้าพเจ้าได้ให้ชีวิตแก่ท่านแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอท่านจงเป็นสุขเถิด อย่าได้มีทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงรักษากายใจให้เป็นสุข

 
ขอเทวดาทั้งหลาย มีภูมเทวดา รุกขเทวดา อากาศเทวดา แม่นางธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง จงรักษาท่าน ให้มีอายุยืนยาว ให้มีกายเนื้อสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยนานาประการ ใครเห็นใครรักเมตตาสงสารจับใจ ไม่มีใครคิดร้ายทำอันตราย ขอท่านจงสมบูรณ์ บริบูรณ์ด้วยปัจจัย อันชอบอันควรแก่อัตตภาพของท่านเถิด


ขออานิสงส์ที่ได้ให้ชีวิตแก่ พ่อวัว แม่วัว พ่อกระบือ แม่กระบือ เป็นมหาทานในกาลครั้งนี้ จงส่งผลปัจจุบันให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัว จงมีอายุยืนนาน สุขกายสุขใจ อานิสงส์ผลบุญนี้จงรักษากายเนื้อและสมบัติทั้งทางโลก ทางธรรมของข้าพเจ้าพร้อมด้วยครอบครัวไว้ ให้ร่มเย็นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ใครเห็นข้าพเจ้า ให้เมตตารักใคร่สงสาร  ไม่คิดร้ายทำอันตราย ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว จงพ้นจากทุกข์โศกโรคภัย เคราะห์กรรม-วิบัติอุปัทวเหตุอันตราย ความเจ็บไข้ได้ป่วย แม้กระทั่งความตาย ทั้งสิ้นทุกประการ
ข้าพเจ้าคิดต้องประสงค์จำนงหมายสิ่งใด อันเป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบตามทำนองคลองธรรมแล้ว ขอให้จงสัมฤทธิ์ผลตามมโนหวังทุกประการ


ถวายโคและกระบือรวม 25 ตัว มูลค่า 464,000 บาท พร้อมผ้าไตร 1 ชุด สังฆทาน 1 ถัง และปัจจัยจำนวน 8,600 บาท 
รวมมูลค่า 473,500 บาท


อิมินา กตปุญเญน ด้วยเดชะบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ จงสำเร็จประโยชน์ แก่สรรพสัตว์ทั้งน้อยใหญ่ ทั้งอารักขเทวดา ภูมเทวดาทั้งหลาย อินทร์ พรหม ยมยักษ์ มวลมนุษย์ทุกถ้วนหน้า ตลอดจนกระทั้งเจ้ากรรมและนายเวรทั้งหลาย จงมีส่วนได้รับผลบุญและร่วมอนุโมทนากับข้าพเจ้าด้วย ขอให้ทุกๆท่านจงมีความสุขความเจริญ ตลอดจิรัฏฐิติกาลเทอญฯ" พรมน้ำมนต์


ผูกผ้าสามสี เลือกแม่โค 18 ชีวิต


และแม่กระบือ 7 ชีวิต


ให้ชีวิตแล้วก็ให้อาหาร
โคที่ปล่อยทั้งหมดเป็นตัวเมีย ซึ่งจะนำไปเป็นแม่พันธุ์ในโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อตกลูกถึงจะนำลูกไปให้เกษตรกรค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพและบุญมิตรทุกท่านที่ได้มาร่วมสร้างมหาทานในครั้งนี้ ถึงแม้ราคาโคจะปรับขึ้นมา แต่ศรัทธาของทุกท่านนั้นแน่วแน่และมั่นคงมากค่ะ
สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ
แล้วเดินทางต่อไปยังวัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม


บุญมิตรนำสังฆทานมาร่วมบุญ


ความปรารถนาใดๆในโลกหล้า ไม่เทียบค่าอริยสัจจาคำสั่งสอน
ธรรมจักษุแจ้งในธรรมพระชินวร เจริญพรตามรอยบาทพระศาสดา


อาจารย์อนุโมทนาบุญ


บูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล


ถวายพระพุทธรูป 5 องค์ ผ้าไตร 11 ชุด สังฆทาน 28 ถัง เทียนพรรษา 1 คู่ บาตร 2 ลูก และปัจจัยจำนวน 15,000 บาท
รวมมูลค่า 45,000 บาท


กรวดน้ำและรับพร


แล้วไปสวดมนต์เจริญภาวนา บูชาพระรัตนตรัย
 ต่อหน้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ณ เจดีย์วัดป่าภูริทัตตฯ


เจริญครบทั้ง ทาน ศีล ภาวนา


แล้วเดินทางต่อไปยังวัดเชิงเลน


บุญมิตรสร้างบุญกันต่อ


ตั้งสัจจาธิษฐานจบทานบารมี


อาจารย์อนุโมทนาบุญ


โชติ โชติ ปะรายะโน
ณ บัดนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงมีแต่ความสว่างไสว
และสว่างยิ่งๆขึ้นไป ดุจแสงเทียนชัย ที่จุดบูชานี้เทอญ


ถวายผ้าไตร 5 ชุด สังฆทาน 14 ถัง เทียนพรรษา 1 คู่ พร้อมปัจจัยจำนวน 15,000 บาท
รวมมูลค่า 26,000 บาท


กรวดน้ำอุทิศบุญกุศล


และสวดมนต์เป็นพุทธบูชา ต่อหน้าพระพักตร์พระพุทธเมตตา

ขออนุโมทนาบุญกับบุญมิตรทุกท่านที่ได้สร้างมหาทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ตลอดทั้งวันนี้ค่ะ 
สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ

Tags : ไถ่ชีวิตโค  กิจกรรม

view