สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

27 ธ.ค. 55 - 3 ม.ค. 56 ทัวร์มหาบารมีนมัสการสังเวชนียสถานสี่ตำบล ประเทศอินเีดีย-เนปาล

ขอพระพุทธเมตตา ทรงเมตตาท่าน

ขอเจดีย์พุทธคยา ส่งเสริมท่าน

ขอโพธิ์พฤกษ์โพธิญาณ  คุ้มครองท่าน

ขอพระแท่นวัชรอาสน์ รองรับท่าน


มหาบุญ มหาบารมี กับการเดินทางนมัสการสังเวชนียสถานสี่ตำบลในปีฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันที่ 1 เดินทางเข้าพักที่โรงแรมอิมพีเรียล ณ เมืองคยา

อธิษฐานรัตนอุบลมาศสุวรรณบาตร (บาตรทองภายในมีลูกแก้วบนดอกบัว ช่างภาพไม่ได้เก็บรูปมาให้ชมกัน) และเครื่องสักการะ

พุทธคยา สถานที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ สังเวชนียสถานแห่งแรกที่มาถึง

กระทำประทักษิณพร้อมสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ

สวดชยันโต ณ สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงมีชัยชนะเหนือพญามาร

(แปล) "ขอข้าพเจ้าจงมีชัยชนะในชัยมงคลพิธี ดุจพระจอมมุนีผู้ยังความปีติยินดีให้เพิ่มพูนแก่ชาวศากยะ ทรงมีชัยชนะมาร ณ โคนต้นมหาโพธิ์ทรงถึงความเป็นเลิศยอดเยี่ยม ทรงปีติปราโมทย์อยู่เหนืออชิตบัลลังก์อันไม่รู้พ่าย ณ โปกขรปฐพี อันเป็นที่อภิเษกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ฉะนั้นเถิด เวลาที่กำหนดไว้ดี งานมงคลดี รุ่งแจ้งดี ความพยายามดี ชั่วขณะหนึ่งดี ชั่วครู่หนึ่งดี การบูชาดี แด่พระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์ กายกรรมอันเป็นกุศล วจีกรรมอันเป็นกุศล มโนกรรมอันเป็นกุศล ความปรารถนาดีอันเป็นกุศล ผู้ได้ประพฤติกรรมอันเป็นกุศล ย่อมประสบความสุขโชคดี เทอญ"

"ขอสรรพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้า ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ขอความสุขสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทอญ"

และร่วมกันสาธยาย ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

ความปรารถนาใดใดในโลกหล้า ไม่เทียบค่าอริยสัจจาคำสั่งสอน

ธรรมจักษุแจ้งในธรรมพระชินวร เจริญพรตามรอยบาทพระศาสดา

ถวายผ้าไตรจีวร เครื่องสักการะ และรัตนอุบลมาศสุวรรณบาตร แด่พระพุทธเมตตา

วันที่ 2 เดินทางชมเมืองราชคฤห์

มุ่งหน้าสู่ยอดเขาคิชกูฏ

ถึงเหวทิ้งโจร

นมัสการพระโมคคัลลานะ

นมัสการพระสารีบุตร

ถึงยอดเขาคิชกูฏ

ถวายเครื่องสักการะบูชา แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ณ มูลคันธกุฎี ยอดเขาคิชกูฏ 

สวดมนต์และเจริญภาวนา

จรดบัว

กระทำประทักษิณ ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ

กราบนมัสการลา

เดินทางลงเขามุ่งหน้าสู้วัดเวฬุวัน

ชมสระกระแต

สวดมนต์และถวายเครื่องสักการะบูชา ณ

สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในวันจาตุรงคสันนิบาต

ออกเดินทางต่อไปยังมหาวิทยาลัยนาลันทา

ระหว่างทางชมวิถีชีวิตชาวบ้าน

ถึงอดีตมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุด

บ้านพระสารีบุตร

เดินทางต่อด้วยรถม้า

นมัสการหลวงพ่อองค์ดำ

ถวายผ้าห่มสักการะ

กราบขอพรแล้วเดินทางกลับที่พัก

วันที่ 2 เริ่มเช้าวันใหม่ ไปสร้างบุญที่วัดไทยพุทธคยา

ความปรารถนาใดใดในโลกหล้า ไม่เทียบค่าอริยสัจจาคำสั่งสอน

ธรรมจักษุแจ้งในธรรมพระชินวร เจริญพรตามรอยบาทพระศาสดา

โชติ โชติ ปะรายะโน

ณ บัดนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย

จงมีแต่ความสว่างไสว และสว่างยิ่งๆขึ้นไป ดุจแสงเทียนชัยที่จุดบูชานี้เทอญ

ถวายผ้าไตร พร้อมด้วยปัจจัยจำนวน(รวมดอลล่าและรูปี) 57,000 บาท และปัจจัยถวายพระสงฆ์ 4 รูป รวมมูลค่า 60,000 บาท

(note: พระอาจารย์ปราโมทย์)  

กรวดน้ำ รับพร

ประทานของที่ระลึก

ถวายปัจจัยชำระหนี้สงฆ์

เข้ากราบนมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยาอีกครั้ง

ได้รับเชิญโดยไม่คาดหมายจาก พระราชรัตนรังษี เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา

 ให้เข้าร่วม OPEN CEREMONY พระแท่นวัชรอาสน์จำลอง

อาจารย์ได้รับเกียรติ์ให้เป็นประธานเจิมพระแท่นวัชรอาสน์ฯ

บุญมิตรทุกท่านร่วมกันปิดทองบูชาพระแท่นวัชรอาสน์ฯ

ถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์

ถวายพระพรและถวายบุญเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทำพิธีบวงสรวงพระเจ้าอโศกมหาราช

ท่านเจ้าคุณจุดเทียนชัย

อัญเชิญเหล่าทวยเทพและเทวดา

กล่าวโองการบวงสรวงพระเจ้าอโศกมหาราช

เจิมพระเจ้าอโศกมหาราช

เสร็จพิธี

กราบนมัสการลาพระพุทธเมตตาและพระมหาเจดีย์พุทธคยา

ออกเดินทางจากสนามบินคยา

สู่เมืองพาราณสี ล่องแม่น้ำคงคา

สถานที่เผาศพ

บูชาไฟ

แวะช้อปปิ้งแบบลืมเวลาพักผ่อน

วันที่ 3 ป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน

ชมเสาอโศก

นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงประทับในพรรษาแรก

พร้อมสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ถวายเป็นพุทธบูชา

สถานที่ที่ยสะกุลบุตรพบพระพุทธองค์

"ที่นี่ไม่วุ่นวายหนอ ที่นี่ไม่ขัดข้องหนอ"

กระทำประทักษิณ ระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ

รอบธัมเมกขสถูป สถานที่ทรงหมุนกงล้อแห่งธรรมเป็นครั้งแรก

ถวายเครื่องสักการะบูชา

เดินทาง 9 ชม. ถึงวัดไทยกุสินารา

อธิษฐานสร้างทานบารมี

นมัสการพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล

อาจารย์อนุโมทนาบุญ

ถวายผ้าไตรจีวร ปัจจัยจำนวน 80,000 บาท พร้อมสังฆทานและปัจจัยถวายพระสงฆ์ 3 รูป รวมมูลค่า 86,000 บาท

กรวดน้ำ

รับพร

พระราชรัตนรังษีได้ฝากผ้ากาสีให้พระครูปลัดสมพงษ์มอบให้อาจารย์ประทีป

และได้มอบรูปพระพุทธปรินิพพานให้บุญมิตรไว้เตือนตนให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

เช้าตรู่วันที่ 4 อธิษฐานถวายสุวรรณปารุปนะสาฏก

เดินทางถึง สาลวโนทยาน มหาปรินิพพานวิหาร (วันนีัหมอกจัด ไม่สามารถชมต้นรังคู่ได้ค่ะ)

นมัสการพระพุทธปรินิพพาน 

ขอเจริญตามรอยบาทพระศาสดา

สวดมนต์ ถวายพรพระ

ถวายสุวรรณปารุปนะสาฏก

พร้อมทั้งเครื่องสักการะและรัตนอุบลมาศสุวรรณบาตร

เจริญภาวนา ณ มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิง

ผ่านด่านรถติด เข้าสู่ประเทศเนปาล

นมัสการรูปจำลองพระพุทธมารดา

ถวายเครื่องสักการะบูชาแด่พระพุทธกุมาร

และถวายเครื่องหอมแด่พระพุทธมารดา

เสริมบารมี

ขอพระพุทธมารดาทรงคุ้มครอง

ออกเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศอินเดีย

แวะพักและสร้างบุญต่อ ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 

จุดเทียนชัยให้สว่างไสว

อาราธนาศีล

อาจารย์อนุโมทนาบุญ

ถวายผ้าไตร ปัจจัยจำนวน 83,000 บาท สังฆทาน

พร้อมด้วยปัจจัยชำระหนี้สงฆ์ 11,400 บาท

รวมมูลค่า 97,000 บาท

เป็นอันว่า นมัสการสังเวชนียสถาน ครบทั้ง ๔ แห่ง

ถวายผ้าไตรตามสถานที่สำคัญต่างๆและ

ถวายสังฆทาน ณ วัดไทย 3 แห่ง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 260,000 บาท

ขออนุโมทนากับบุญมิตรทุกท่านทั้งท่านที่เดินทางไปด้วยและร่วมบุญไปค่ะ

สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สาวัตถี

.

.

ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าที่จะฉลองเช้าวันปีใหม่

ด้วยการเข้าวัดแต่เช้า

ทำให้อากาศแปรปรวน หมอกลงจัด ไม่สามารถเดินทางต่อได้

เราเลยได้นอนอยู่หน้าวัดไทยนวราชรัตนาราม 960 นั่นเอง

วันที่ 5 วันแห่งการเดินทาง

ออกเดินทางจากวัดไทย 960 มุ่งตรงสู่สนามบินลัคเนาว์

บินเข้าเมืองเดลี แล้วต่อรถมุ่งหน้าไปยังเมืองอัครา เข้าที่พักเวลาตี 3

เป็นวันที่ช่างภาพไม่ต้องหยิบกล้องออกมาทั้งวัน

ทำให้วันต่อมา ช่างภาพเลยเก็บภาพมาทุกมุม ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่

วันที่ 6 เที่ยวชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ในที่สุดก็ได้ใส่เสื้อสีแดง

(บนรถนอนไม่สบาย นอนยืดขาที่นี่ดีกว่า)

เห็นไหมหมอกเยอะจริงๆ

และเที่ยวชมความใหญ่โตของพระราชวังอัคราฟอร์ด

ไหงช่างภาพเข้ากล้องทุกรูป

แล้วใช้เวลาอีก 1 วันเดินทางกลับกรุงเทพอย่างปลอดภัย

ได้มหาบุญมหาบารมีกลับมาอย่างอิ่มเอิบกันทุกท่าน

ขออนุโมทนากับบุญมิตรที่ร่วมเดินทางสร้างมหาบารมีในครั้งนี้อีกครั้งค่ะ

สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ

view