สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สวดมนต์อธิษฐานจิต

สวดมนต์อธิษฐานจิต
บุญมิตรมีศรัทธาร่วมบุญ กรุณาสวดมนต์และอธิษฐานปัจจัยตั้งสัจบารมีต่อหน้าพระพุทธรูปที่บ้าน เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว รวมถึงองค์เทพเทวา                เจ้าที่เจ้าทาง และเจ้ากรรมนายเวรของท่านได้ร่วมโมทนาบุญ                             (อย่างน้อย ๗ ราตรี)

การสร้างบุญใหญ่ โดยอาศัยอิทธิบาท ๔ และพละ ๕ ย่อมยังให้โลกียสมบัติและโลกุตรสมบัติ ที่ท่านตั้งความปรารถนาไว้สำเร็จสมบูรณ์ในเร็ววัน สาธุ
คำอธิษฐานถวายเพชรประดับองค์ปฐมฯ

          ขออานิสงส์แห่งการถวาย มณีรัตนะ เป็นพุทธบูชา (แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) ขอแก้วมณีแห่งปัญญา เรืองรองสว่างไสว พุทธิปัญญารุ่งโรจน์ชัชวาล โพธิจิตใสบริสุทธิ์หมดจด  พุทธจิตตื่นรู้ แจ้งจบอนุตรธรรมสัมมาสัมโพธิญาณและพระนิพพานเทอญ

คำอธิษฐานสร้างพระ

          ขออานิสงส์แห่งการสร้างพระพุทธปฐมศาสดา (ทีปนันต์มุนินทร์โลกนาถฯ               ผู้เป็นที่พึ่งเป็นแสงสว่างแห่งโลก) “พุทธบูชา มหาเตชะวันโต” ขอตบะเดชะ อำนาจบารมีธรรม ประจักษ์ทั้ง ๓ โลก เกริกก้องทั้ง ๓ ภพ สยบเหตุเภทภัยทั้งปวง ศัตรูหมู่มารครั่นคร้ามมิกล้ำกราย หนี้เวร หนี้ภัย หนี้กรรม และหนี้สงฆ์ทั้งหลายที่ล่วงแล้ว                  ขอจงได้ชำระสะสาง หมดสิ้น บริบูรณ์ ณ บัดนี้เทอญ

คำอธิษฐานสร้างช่อฟ้า

          ขออานิสงส์แห่งการถวายช่อฟ้าพระอุโบสถ ยกพระพุทธศาสนาไว้เหนือเกล้าเหนือชีวิต บูชาไว้สูงสุด ขอชีวิตของข้าพเจ้าเจริญก้าวหน้าสูงยิ่ง สำเร็จผลสมปรารถนาสูงสุด พ้นความทุกข์ยากลำเค็ญ วัฒนาสถาพรทุกภพทุกชาติเทอญ

คำอธิษฐานสร้างเมรุ

          ขออานิสงส์แห่งการสร้างเมรุ ถวายเป็นสาธารณบุญกุศล (ส่งผู้ล่วงลับสู่สุคติ) ขอให้เป็นผู้มีอายุและพละยืนยาวสมบูรณ์ สุขภาพร่างกายแข็งแรง สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย อุปสรรค อุปฆาตแห่งกรรมทั้งหลาย เหตุแห่งความวุ่นวายของชีวิตทั้งปวง ขอพระเพลิงแห่งธรรมชำระให้เย็น เป็นคุณ เป็นสุข หมดทุกข์ ตลอดไปเทอญ

คำอธิษฐานสร้างป้ายสักการะ

          ขออานิสงส์แห่งการสร้างถวายป้ายสักการะ ขอให้ผู้น้อยเคารพนบนอบยำเกรง ผู้ใหญ่  ผู้อาวุโส เชื่อถือ เชิดชู อวยเกียรติอวยยศ เทพเทวาอวยชัยให้พรเป็นนิตย์เทอญ

คำอธิษฐานสร้างอาคารเรียน

          ขออานิสงส์แห่งการสร้างอาคารเรียน ขอให้พบครูบาอาจารย์ผู้ทรงภูมิความรู้อันยอดยิ่ง ขอให้ข้าพเจ้ามีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ไหวพริบปฏิภาณ มันสมองอัจฉริยะแตกฉานวิทยาการทางโลก อรรถกถาทางธรรม สำเร็จประโยชน์ สำเร็จผล ในการเล่าเรียนศึกษาทุกอย่างทุกประการเทอญ

คำอธิษฐานถวายไฟฟ้า (วัสดุ อุปกรณ์ แสงสว่าง)

          ขออานิสงส์แห่งการถวายไฟฟ้า ขอความมืดมิด ลึกลับ อับเฉา มัวหมอง ซ่อนเร้น แห่งอวิชชา ตัณหาอุปาทานในจิตและผลแห่งวิบากกรรมที่ซับซ้อนทับถมอยู่จงได้เปิดเผย แจ้งกระจ่าง สว่างไสว โชตการ ข้ออรรถข้อธรรมใด ที่ติดขัด ขัดข้อง จงเห็นแจ้ง รู้จริง ชัดเจน แจ่มใส ถูกต้อง ตามมรรควิถีแห่งธรรมนั้นเทอญ

คำอธิษฐานถวายแท้งค์น้ำ

          ขออานิสงส์แห่งการถวายแท้งค์น้ำ ขอให้ชีวิตมีความชุ่มชื่นอุดมสมบูรณ์ มีจิตชุ่มเย็นอิ่มเอิบ ขึ้นว่าความหิวโหย อดอยาก แห้งแล้ง จงอย่าได้บังเกิด เมล็ดพันธุ์แห่ง “ธรรม” เจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งๆขึ้นไปเทอญ

คำอธิษฐานถวายสีทาอาคาร ทาช่อฟ้า

          ขออานิสงส์แห่งการถวายสีทาอาคาร ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้ามีแต่ความสดใส สวยงาม เป็นที่รักที่เมตตา ชื่นชอบแก่ผู้พบเห็นทั่วไปเทอญ

 คำอธิษฐานสร้างพระมหาเจดีย์พุทธปฐมพรหมโลก

          ขออานิสงส์แห่งการสร้างพระมหาเจดีย์พุทธปฐมพรหมโลก จงบังเกิดรากแก้วแห่งปัญญาญาณ ต้นธาตุต้นธรรมเจริญเติบโตแผ่ไพศาล ขอสำเร็จมรรค ผล นิพพาน ตามรอยบาทพระศาสดาเทอญ

คำอธิษฐานสร้างปฐมสภาศาลา

          ขออานิสงส์แห่งการสร้างปฐมสภาศาลา วิหารทานมีผลแห่งความสุข ความร่มเย็นไพบูลย์อเนกอนันต์ ครอบครัวคณาญาติรักใคร่กลมเกลียวเป็นปึกแผ่นมั่นคง ภัยแห่งฤดูร้อน ฝน หนาว ไม่บังเกิด ชีวิตอบอุ่นมั่นคง เป็นที่พึ่งและเกื้อกูลผู้อื่นได้ด้วยบารมีธรรมเทอญ

คำอธิษฐานถวายห้องสุขา (ห้องปลดทุกข์)

          ขอความทุกข์อันเกิดแก่สังขารภายใน โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โรคเวร โรคกรรมก็ดี ความทุกข์ภายนอกอันเกิดจากการเลี้ยงชีพ ดำรงชีวิตความเป็นอยู่ที่ยุ่งยากก็ดี ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจทั้งหลาย ณ บัดนี้ข้าพเจ้าขอทิ้งทุกข์ทั้งหมด ปลดทุกข์ทั้งสิ้น มลทินมัวหมองหมดไป แม้ในอนาคตก็ไม่บังเกิดอีก ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายห้องสุขานี้เทอญ

 คำอธิษฐานวัสดุปูพื้น (กระเบื้อง-แกรนิต)

          ขออานิสงส์แห่งการถวายวัสดุปูพื้น ขอให้ชีวิตเข้มแข็ง จิตใจกล้าแกร่ง มีฐานแห่งธรรม มีกำลังแห่งบารมี ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน ในอิริยาบถใด ขอให้สะดวกสบายและสำเร็จประโยชน์ในกิจทุกประการเทอญ

คำอธิษฐานถวายบันได-ทางเดิน

          ขออานิสงส์แห่งการถวายบันได-ทางเดิน ขอให้ธุรกิจการงานทางโลกมีความคล่องตัว สำเร็จผลด้วยความรวดเร็ว เดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย พบเจอกัลยาณมิตรทุกหนแห่ง ขอการปฏิบัติธรรมได้พบบัณฑิตครูบาอาจารย์ผู้ชี้นำแนะแนวทางสัมมาปฏิบัติ เจริญในมรรคมีองค์ ๘ เทอญ

คำอธิษฐานถวายสังฆทาน (ข้าวสารอาหารแห้ง-อุปโภคบริโภค)

          ขออานิสงส์แห่งการถวายข้าว-น้ำ เครื่องอุปโภคบริโภคใช้สอย ขอให้ชีวิตมีแต่ความอุดมสมบูรณ์พูนผล ความลำเค็ญเข็ญใจไม่มี สุขะและพละ บริบูรณ์ สิ่งของและปัจจัยในการดำเนินชีวิตเพียบพร้อม สะดวกสบายทุกประการเทอญ

คำอธิษฐานบำเพ็ญงาน (เช่น ยกกระป๋องสังฆทาน ปัดกวาดศาล ล้างห้องสุขา)

          ขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญงานสร้างประโยชน์แก่พระศาสนา ขอความอุตสาหะ มานะ อดทน และขยันหมั่นเพียรก่อเกิดเป็นนิสัยในขันธสันดานของข้าพเจ้า หยาดเหงื่อและแรงกายขอกลั่นเป็นบุญกุศล อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยเทอญ

คำอธิษฐานถวายธง

          ขออานิสงส์แห่งการถวายธงชาติและธงธรรมจักร เป็นดั่งธงชัยแห่งชีวิต ขอให้คุณงามความดีและกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญ จงโบกสะบัดพัดไปทั่วทุกสารทิศ แม้นชีวิตต้องด้วยกำลังแรงทุกข์ ขอให้พัดหลุดปลิวไปตามสายลมเทอญ

คำอธิษฐานถวายกระถางธูปพร้อมแจกัน

          ขออานิสงส์แห่งการถวายกระถางธูปและคู่แจกัน ช่วยเสริมพลังบารมีแห่งชีวิตและศรัทธาจริตตั้งมั่น คำอธิษฐานสำเร็จผลทุกประการเทอญ

 คำอธิษฐานถวายพัดลม

          ขออานิสงส์แห่งการถวายพัดลม ช่วยปัดเป่าความร้อนความทุกข์ให้คลาย ความเจ็บไข้ให้หาย กายใจร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาเทอญ

 คำอธิษฐานถวายสุวรรณฉัตร

          ขออานิสงส์แห่งการถวายสุวรรณฉัตร ขอให้ข้าพเจ้าเจริญในมนุษย์สมบัติและข้าทาสบริวาร เถลิงเกียรติเถลิงยศ เกษมสำราญ สิ้นกาลนานเทอญ

คำอธิษฐานถวายกระเบื้องมุงหลังคา

          ขออานิสงส์แห่งการถวายกระเบื้องมุงหลังคา ส่งผลให้ชีวิตของข้าพเจ้าปลอดภัยจาก โทษทัณฑ์ทั้งหลายและทุกข์ภัยจากการกลั่นแกล้งราวี มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญ

คำอธิษฐาน เจ้าภาพบวชพระ

          ขออานิสงส์แห่งการเป็นเจ้าภาพบวชพระ ขอให้ลูกหลานวงศ์ตระกูลเจริญรุ่งเรืองในบวรพุทธ-ศาสนา มีสัมมาทิฐิ มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ เกื้อกูลพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองตลอดไปเทอญ

คำอธิษฐานถวาย ดิน ทราย ลูกรัง (ถมที่)

          ขออานิสงส์แห่งการถวาย ดิน ถมที่วัด ยกธรณีสงฆ์ ขอชำระเวรกรรม ชำระหนี้สงฆ์ ให้มีจิตใจหนักแน่น สติสัมปชัญญะทั่วพร้อม การปฏิบัติธรรมก้าวหน้าลุล่วงด้วยเทอญ

คำอธิษฐานซื้อที่ดินถวายวัด

          ขออานิสงส์แห่งการซื้อที่ดินถวายวัด ส่งผลให้ทุกภพทุกชาติ มีแผ่นดินที่อยู่อาศัยเป็นปึกแผ่นมั่นคง ร่มเย็นเป็นสุข สมบูรณ์และบริบูรณ์ด้วยปัจจัยเกื้อหนุน ปราศจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และภัยเบียดเบียนรุกรานด้วยเทอญ

 คำอธิษฐานถวายบาตรพระ

          ขออานิสงส์แห่งการถวายบาตรพระ ขอความอดอยากหิวโหย และความไม่มีอย่าได้บังเกิด ขอลาภสักการะเพิ่มพูนเป็นนิตย์เทอญ

 คำอธิษฐานถวายผ้าไตร

          ขออานิสงส์แห่งการถวายผ้าไตร ขอวรรณะผ่องใสงามสง่า ความร้อนหนาวและทุกข์โทษแห่งอารมณ์สังขาร(การปรุงแต่ง)หมดสิ้น สังขาร(ร่างกาย)เจริญในธรรมปฏิบัติเทอญ 

คำอธิษฐานถวายยารักษาโรค

          ขออานิสงส์แห่งการถวายยา ขอให้ธาตุขันธ์ของข้าพเจ้ามีความแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกๆประการ โรคกรรมโรคเวรทุกข์ทรมานหายสิ้น อายุ วรรณะ พละ สมบูรณ์สดใสตลอดไปเทอญ 

คำอธิษฐานถวายตาลปัตร

          ขออานิสงส์แห่งการถวายตาลปัตร หากแม้นมีเรื่องไม่พึงประสงค์ ทุกข์โทษ เศร้าหมอง ไม่สบาย ให้กลับกลายเป็นเรื่องดี เจริญกาย เจริญใจ และเรื่องดีทั้งหลาย ให้สมประสงค์ได้เป็นทวีคูณเทอญ 

คำอธิษฐานร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องบวงสรวง

          การบูชาให้ผล การบวงสรวงให้ผล อามิสบูชา สักการะด้วยใจ ย่อมได้รับความเมตตา จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ ขออานุภาพส่งผลสมปรารถนา ดังคำอธิษฐานเทอญ 

คำอธิษฐานถวายเครื่องครัว

          ขออานิสงส์แห่งการถวายเครื่องครัว จงส่งผลให้ข้าพเจ้า พรั่งพร้อมด้วยบริวาร ข้าทาส ผู้รับใช้ ใช้สอยสิ่งใด สั่งการงานใด สำเร็จลุล่วงด้วยดีเทอญ 

คำอธิษฐานถวายลูกนิมิต

          ขออานิสงส์แห่งการถวายลูกนิมิต ขอให้ชีวิตเกิดมามีความตั้งมั่น ดำรงอยู่ในข่ายพระพุทธญาณ เจริญในธรรมตามกาล แห่งพระธรรมวินัย อุปนิสัยเด็ดเดี่ยวมั่นคงต่อพระนิพพาน ตลอดกาลนานเทอญ 

 คำอธิษฐานถวายพระไตรปิฎก-หนังสือธรรมศึกษา

          ขออานิสงส์แห่งการถวายถวายพระไตรปิฎก-หนังสือธรรมศึกษา ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้คงแก่เรียน สมดังนักปราชญ์รู้สรรพวิทยา เป็นบัณฑิตศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ รอบรู้ปรีชาญาณดั่งพหูสูต แตกฉานในพระธรรม เลิศล้ำในการปฏิบัติ รู้แจ้งชัดแทงตลอด ขอความมืดบอดและอวิชชาสิ้นสูญ มูลอนุสัยสูญสิ้น ณ บัดนี้เทอญ

คำอธิษฐานถวายโต๊ะหมู่บูชา

          ขออานิสงส์แห่งการถวายโต๊ะหมู่บูชา ขอให้เจริญในลาภ ยศ สรรเสริญ ยิ่งๆขึ้นไป และเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่หมู่ชนทั้งปวงเทอญ

 คำอธิษฐานถวายฆ้องทิพย์

       ขออานิสงส์แห่งการถวายฆ้องทิพย์ จงส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย เจริญในมนุษย์สมบัติทั้งปวง เกียรติยศชื่อเสียงเกริกก้อง แซ่ซ้องทั่วทุกสารทิศ ขอเสียงฆ้องทิพย์ กึกก้องกังวานบันลือลั่น เป็นดั่งเสียงมนต์เสียงธรรมดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน ดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน ดังทั่วหล้า ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า พรหมนิพพาน สิ้นกาลนานด้วยคำอธิษฐานนี้ เทอญ


คำถวายผ้าห่มพระ

        อิมัง มะยัง ภันเต ภะคะวา ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าห่มสักการะผืนนี้ ซึ่งมีสีดุจดั่งทอง อันเป็นเครื่องบรรณาการที่นำมาได้โดยยาก แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ต่อพระพุทธปฏิมา ณ ที่นี้

        สาธุโน ภันเต ภะคะวา ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดรับ เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุข ประดุจดังเกราะเพชรเก็จแก้วรัตนปราการปกป้องคุ้มครองจากหมู่มารและพาลภัย เจริญในมรรค ผล นิพพาน ตลอดสิ้นกาลนานเทอญ


คำอธิษฐานยกนวสุวรรณฉัตรพรหมโลก

        ขอพระสัทธรรมจงดำรงคงมั่นนิรันดร

        สถิตย์สถาพรในอัตภาพธาตุขันธ์ พลัง กระแส และจิตวิญญาณเดิมแท้อันบริสุทธิ์ ในทุกภพทุกชาติที่เกิดทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

        ขอให้ปฏิบัติถึงที่สุดแห่งธรรมทั้งหลายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว แม้เพียงเศษเสี้ยวธุลีแห่งธรรมก็ขอให้รู้แจ้งทั้งหมดทั้งปวง

        ขอกำลังกายและกำลังใจไม่มีวันเสื่อมถอย ทดท้อ ในการสร้างบารมีเพื่อผลอันไพบูลย์ไม่สิ้นสุด ประดุจยอด นวสุวรรณฉัตร ที่ลอยเด่นสง่าสูงศักดิ์ในนภากาศ และสามารถประหัตประหารกิเลส เป็นสุมุจเฉทวิมุติหยุดการเวียนว่าย พ้นภัยในวัฏสงสาร นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ


คำอธิษฐานถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชา

ขอทุกย่างก้าวบนแผ่นพื้นเมทนีดล จงมั่นคง งามสง่า และเจริญในธรรมสัมมาปฏิบัติ ตราบสิ้นลมหายใจเทอญฯ สาธุ


คำอธิษฐานถวายวัชรบาตรและรัตนพุทธราชูปโภค

ขออานิสงส์แห่งการถวาย วัชรบาตร รัตนพุทธราชูปโภค (และรัตนธรรมจักร มฤคยุคล) เป็นพุทธบูชาขอให้เข้าถึงนาบุญอันยิ่งใหญ่ สมบัติจักรพรรดิ อันไพบูลย์ สมาธิ ปัญญาลึกซึ้ง ละเอียด ประณีต อัครฐานแห่งวาสนา และบารมี สมบูรณ์มั่นคง ตลอดกาลนานเทอญ


คำอธิษฐาน "พญาหัสดีนวสุวรรณฉัตร"

ขออานิสงส์แห่งการถวายพญาหัสดีนวสุวรรณฉัตร ทรงอำนาจราชศักดิ์แห่งคุณธรรมความดี ทรงพละบารมีตั้งมั่น อินทรีย์ธาตุขันธ์ทรงกำลังแก่กล้า ประดุจพญาช้างสารออกศึกสงคราม ศัตรูหมู่มารปลาสนาการหมดสิ้นเทอญ


คำอธิษฐานถวายกลองชัย (กลองเพล)

ขออานิสงส์แห่งการถวายกลองชัย มีจิตใจฮึกเหิม ทนงองอาจ ไม่หวั่นหวาดต่อข้าศึกศัตรู คือ กิเลสทั้งภายนอกและภายใน ขอเสียงแห่งกลองชัย ทำให้หัวใจของข้าพเจ้ามีสติตื่นรู้ ตลอดกาลนานเทอญ


คำอธิษฐานถวายเสารั้ว "ขอบขัณฑ์พุทธปฏิมา"

ขออานิสงส์แห่งการถวาย ขอบขัณฑ์พุทธปฏิมา ความชั่วไม่กล้ำกราย ความดีไม่ถูกทำลาย สัมมาปฏิปทา เจริญในขอบเขตแห่งพระสัทธรรมตลอดกาลนานเทอญ


คำอธิษฐานถวายตั่ง (ฐานชุกชี)

ขออานิสงส์แห่งการถวายตั่ง (ฐานชุกชี) บังเกิดขันติบารมีอันยิ่งใหญ่ ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม ไม่ตกต่ำไปสู่ที่ชั่วและอบาย มั่นคงในพระรัตนตรัย ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

คำอธิษฐานถวายพระพุทธเนตรคู่

ขออานิสงส์แห่งการถวายพระพุทธเนตร ย่อมเป็นผู้ไม่มืดบอดทั้งโลกนี้และโลกหน้า เห็นแจ้งในปรมัตถสัจจะ เกิดธรรมจักษุโดยเร็วพลันเทอญ

คำอธิษฐานถวายพระพุทธอุณาโลม

ขออานิสงส์แห่งการถวายพระพุทธอุณาโลม เป็นผู้อยู่ในข่ายแห่งพระพุทธญาณ เจริญในอริยมรรคและวิปัสสนาญาณทั้ง ๙ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

คำอธิษฐานถวายรัตนอุบลมาศ

ขออานิสงส์แห่งการถวายรัตนอุบลมาศ เกิดธรรมจักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา และแสงสว่างแห่งการรู้แจ้ง พุทธจิต โพธิธรรม สำเร็จบริบูรณ์เทอญ

 


Tags : คำอธิษฐาน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view