สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

คำอธิษฐานปล่อยโค

คำถวายโค กระบือ เป็นสังฆทาน

          อิมานิ มะยัง ภันเต โค(มะหิสะ)ทานานิ สะปะริวารานิ สังฆัสสะโอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต สังโฆ อิมานิ โค(มะหิสะ)ทานานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคันหาตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุ อาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ญาตะกานัง สัพพะสัตตานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ นิพพานายะ จะ

          ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งโค(และกระบือ)เป็นทาน พร้อมกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์           ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับ ซึ่งโค(และกระบือ)เป็นทาน พร้อมกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและเพื่อมรรคผลนิพพาน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ปิยชนทั้งหลาย อันมีมารดา บิดาเป็นต้น แก่ญาติทั้งหลายและแก่สัพสัตว์ทั้งหลาย ตลอดสิ้นกาลนานเทอญ


 คำอธิษฐานปล่อยโค-กระบือ

          ข้าแต่พ่อวัว แม่วัว (พ่อกระบือ แม่กระบือ) ในอดีตชาติท่านได้เคยบังเกิด เป็นญาติสนิท มิตรสหาย เป็นมารดาบิดา เป็นผู้มีคุณของข้าพเจ้าและครอบครัวมาก่อน ในกาลบัดนี้ ข้าพเจ้าจึงได้มีโอกาสมาอุปการะ มาอุปถัมภ์ มาช่วยชีวิตท่านให้พ้นจากความตาย ข้าพเจ้าได้ให้ชีวิตแก่ท่านแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ไป ขอท่านจงเป็นสุขเถิด อย่าได้มีทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงรักษากายใจให้เป็นสุข

          ขอเทวดาทั้งหลาย มีภูมเทวดา รุกขเทวดา อากาศเทวดา แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง จงรักษาท่าน ให้มีอายุยืนยาว ให้มีกายเนื้อสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยนานาประการ ใครเห็นใครรักเมตตาสงสารจับใจ ไม่มีใครคิดร้ายทำอันตราย ขอท่านจงสมบูรณ์ บริบูรณ์ด้วยปัจจัย อันชอบอันควรแก่อัตตภาพของท่านเถิด

           ขออานิสงส์ที่ได้ให้ชีวิตแก่พ่อวัว แม่วัว (พระกระบือ แม่กระบือ) เป็นมหาทานในกาลครั้งนี้ จงส่งผลปัจจุบันให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัว จงมีอายุยืนนาน สุขกายสุขใจ อานิสงส์ผลบุญนี้จงรักษากายเนื้อและสมบัติทั้งทางโลก ทางธรรมของข้าพเจ้าพร้อมด้วยครอบครัวไว้ให้ร่มเย็นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ใครเห็นข้าพเจ้า ให้เมตตารักใคร่สงสารไม่คิดร้ายทำอันตรายขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวจงพ้นจากทุกข์โศกโรคภัย เคราะห์กรรมวิบัติอุปัทวเหตุอันตราย ความเจ็บไข้ได้ป่วยแม้กระทั่งความตายทั้งสิ้นทุกประการ

          ข้าพเจ้าคิดต้องประสงค์จำนงหมายสิ่งใด อันเป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบต้องตามทำนองคลองธรรมแล้ว ขอให้จงสัมฤทธิ์ผลตามมโนหวังทุกประการ

          อิมินา กะตะปุญเญนะ ด้วยเดชะบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ จงสำเร็จประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งน้อยใหญ่ ทั้งอารักขเทวดา ภูมเทวดาทั้งหลาย อินทร์ พรหม ยมยักษ์ มวลมนุษย์ทุกถ้วนหน้า ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงมีส่วนได้รับผลบุญและร่วมอนุโมทนากับข้าพเจ้าด้วย ขอให้ทุกๆท่านจงมีความสุขความเจริญตลอดจิรัฏฐิติกาลเทอญฯ

view