สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

โปรแกรมไหว้พระปีใหม่ 2010 ศรีลังกา (ปัจจุบัน 35 คน)

ผู้ร่วมเดินทาง

1. นายประทีป ยอดวศิน โอน 28 ก.ย. 52 (รวม 8 คน พร้อม 2-7 และ 28)

2. อาม่า  น.ส. ขาฮุ้ง แซ่แต้ โอน 28 ก.ย. 52

3. อากุล  น.ส. ณัฐกฤตา ยอดวศิน โอน 28 ก.ย. 52

4. นายสุเทพ อ่วมใจอ่อน โอน 28 ก.ย. 52

5. ซ้อนี  นางนวรัตน์ อ่วมใจอ่วน โอน 28 ก.ย. 52

6. แม่อาผึ้้ง  นางศรีลัย ขาววรรณา โอน 28 ก.ย. 52

7. พ่ออาผึ้ง  นายสวิง ขาววรรณา โอน 28 ก.ย. 52

8. ฤดี  น.ส. ภัทรฤดี กิติวรรณกุล โอน 22 ก.ย. 52

9. กุง  น.ส.นุชนาฏ อมรทิพย์รัตน์ โอน 20 ก.ย. 52 (โอนพร้อม 27. เชอรี่)

10. พี่เล็ก  น.ส. วราภรณ์ เนียมศรี โอน 29 ก.ย. 52 (โอนพร้อม 11)

11. พี่เจี๊ยบ  นายจรรยง วงศ์จันทร์พงษ์ โอน 29 ก.ย. 52

12. พี่จิ  คุณ รจนา มีเนตรทิพย์ โอน 30 ก.ย. 52 (พร้อม 13,31)

13. เบิร์ด  คุณ อันธิกา พวงจำปี โอน 30 ก.ย. 52

14. อาอี๊ด  นายธนกร ไตรรัตน์ โอน 28 ก.ย. 52 (ธ. กรุงเทพ พร้อม 15,16,17)

15. เจ๊หมวย น.ส. สุเพ็ญ ปานวัชราคม โอน 28 ก.ย. 52

16. เจ๊น้อย  น.ส. พัชรดา ปานวัชรคม โอน 28 ก.ย. 52   

17. น้องพิม  ด.ญ. พิมพิศา ไตรรัตน์ โอน 28 ก.ย. 52

18. พี่หญิง ม.ล.ปภาดา ไพโรจน์พีระไพศาล  โอน 1 ต.ค. 52

19. อาแอ๋ว  น.ส. จตุพร เอี่ยมสอาด โอน 29 ก.ย. 52  

20. นางอุทัย ตรีสุคนธ์ โอน 28 ก.ย. 52 (พร้อม 21,22)  

21. แฟนป้าทัย  นายทณัฎฐ์ชัย ตรีสุคนธ์ โอน 28 ก.ย. 52

22. โอม  น.ส. พิมพ์วณัช ตรีสุคนธ์ โอน 28 ก.ย. 52

23. คุณชาธิณี  น.ส.ชาธินี รัชทรงศิริ โอน 22 ก.ย. 52 (โอนพร้อม 24. คุณบุษ)

24. คุณบุษ  น.ส.ฐาปนีย์ พูนศรีพัฒนา โอน 22 ก.ย. 52

25. พี่จิ๊บ  น.ส.รมิดา รุ่งสิมะกุล โอน 24 ก.ย. 52

26. นายลอยหล้า ชิตเดชะ โอน 30 ก.ย. 52 (พร้อม 29 น้องก้อง)

27. เชอรี่  น.ส.รัชนี อมรทิพย์รัตน์ โอน 20 ก.ย. 52

28. เจ๊ปุ๊  นางอุษณีย์ ศุภาดารัตนาวงศ์ โอน 28 ก.ย. 52

29. น้องก้อง  ด.ช. ภูริวัจน์ ชิตเดชะ โอน 30 ก.ย. 52

30. ป้าแจ๋ว  นางวรรณา หรรษาพันธุ์ โอน 28 ก.ย. 52

31. นางปุณยวีร์ เมธีเกตุสวัสดิ์ โอน 30 ก.ย. 52 

32. คุณที  นางสุธิดา สมประกิจ โอน 5 ต.ค. 52 (พร้อม 32)

33. นายวิเชียร สมประกิจ โอน 5 ต.ค. 52   

34. น.ส.จงรักษ์ ศิวะโกศิษฐ โอน 16 ต.ค. 52 (พร้อม 35)

35. นายวินัย พฤกษะวัน โอน 16 ต.ค. 52

ใครยังไม่มีชื่อแจ้งที่ฤดีนะคะ

ตามรอยประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม

ณ ประเทศศรีลังกา

ชมเมืองโคลัมโบ-แคนดี้-อนุราธปุระ-มหินตะเล

นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ต้นพระศรีมหาโพธิ์  

ชมวัดพระมหินทเถระองค์อรหันต์

ชมถ้ำอลูวิหารที่แปลคัมภีร์อรรถกถา

วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร

วิหารกลางน้ำวัดคงคาราม

นมัสการพระพุทธเอาว์กะนะจำลอง

ศาลาอิสรภาพ

 

จัดเป็นพิเศษสำหรับคณะอาจารย์ประทีป  ยอดวศิน  

สวัสดีปีใหม่ 2553

เดินทางวันที่ 29 ธันวาคม 2552  3 มกราคม 2553

(6 วัน / 4 คืน)

***************************

           

                    ศรีลังกาเปรียบเสมือนไข่มุกอันบริสุทธิ์เม็ดหนึ่งกลางมหาสมุทรอินเดียห้อมล้อมด้วยน้ำใสสีมรกต มีฟ้าครามระบายเมฆ มีมนุษย์ผิวคล้ำ  ต้นไม้เขียว สายลม  แสงแดด  เม็ดฝน อันเป็นธรรมชาติที่ชุ่มชื่น  เรื่องราวของพระพุทธศาสนา  ตู้พระคัมภีร์ของพุทธศาสนาที่เก่าแก่ นำพาเยือนพวกเหล่าคนเผ่าสิงหล  มีเสียงมนต์เป็นเสียงเพลง มีเจดีย์น้อยใหญ่เป็นมาตรวัดความเสื่อม – เจริญ เหล่านี้  ล้วนแต่รอการมาเยือน  พิสูจน์  ของผู้ใฝ่รู้  นักคิด  นักบุญ… เชิญท่านมาสัมผัสด้วยตัวท่านเอง

โคลัมโบ           นครหลวงของศรีลังกาศูนย์กลางความเจริญการปกครอง,การค้าระหว่างประเทศ วัดคงคาราม ซึ่งมีพระพุทธรูปสลักนูน ภายในวิหาร ชมมหาวิหารกลางน้ำที่เก่าแก่ และ วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร หนึ่งในสามของศาสนสถานในเกาะศรีลังกา ที่พระพุทธเจ้าเสด็จมายังสถานที่นี้ด้วยพระองค์เอง

            อนุราธปุระ      ดินแดนโบราณที่หลายหลากไปด้วยสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาเมืองหลวงแห่งแรกของศรีลังกา  นมัสการพระศรีมหาโพธิ์ หน่อที่นำไปจากพุทธคยา ประเทศอินเดียในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อ  2,300  ปีที่ผ่านมา

แคนดี              เมืองในฝันซึ่งตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาที่สลับซับซ้อน  มีทะเลสาบใหญ่อยู่ตรงกลางมีบ้านเรือนตั้งเรียงรายตามเชิงเขาไปจนถึงยอดเขา  มีหมู่ไม้ที่เขียวชอุ่มซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ในยามราตรีมีแสงไฟพราวตาลดหลั่นกันไป เปรียบเสมือนแดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ  นมัสการพระเขี้ยวแก้วอันศักดิ์สิทธิ์   ชมวัดมัลลวะตะ หรือวัดบุปผาราม ซึ่งพระอุบาลีเถระ หัวหน้าพระธรรมทูตไทย  จากกรุงศรีอยุธยา เคยมาเป็นพระอุปัชฌาย์และจำพรรษา

***************************


กำหนดการเดินทาง

 

(เวลาที่ศรีลังกาช้ากว่าประเทศไทย  1  ชั่วโมงครึ่ง)

วันแรก       กรุงเทพฯ-โคลัมโบ-นิคอมโบ    วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2552                                 

18.00 น.      พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ นัดหมายอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข  9 เคาน์เตอร์สายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์” (UL)  เช็คอินแถว  เคาน์เตอร์หมายเลข  T  11-18         

                   โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับให้การบริการ และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

                   ในเรื่องเอกสาร  และสัมภาระในการเดินทางให้กับทุกท่าน

                   เช็ค-อิน ส่งมอบกระเป๋าเดินทาง-สัมภาระ   ตรวจสอบบัตรที่นั่ง-หนังสือเดินทาง


หมายเหตุ  ด้วยนโยบายรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  ไม่อนุญาต  ให้ผู้โดยสาร

     นำสัมภาระหลายอย่างใส่ในกระเป๋าลาก  หรือกระเป๋าถือ  ติดตัวขึ้นเครื่องบิน  อาทิ  มีด  ไม้ขีดไฟ

และวัตถุไวไฟทุกชนิด กรรไกรตัดเล็บ  พวกของมีคม  สเปรย์  น้ำดื่ม  เหล้า  อาหารกระป๋อง ยาสีฟัน

โคโลญจน์ ของเหลวในบรรจุภัณฑ์ขนาดเกิน 100 มล. ทุกชนิด หากเจ้าหน้าที่ที่จุดเอ็กซเรย์ก่อนขึ้น

เครื่องตรวจพบ  จะถูกยึดไว้ที่สนามบินทันที

 

20.55 น.      ออกเดินทางสู่โคลัมโบ โดยสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์   เที่ยวบินที่  UL 425

22.50 .      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโคลัมโบ กัตตุนายกะ กรุงโคลัมโบ

                   (ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร)

                   เวลาท้องถิ่นที่ประเทศศรีลังกาช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย ชั่วโมง)

                   บริการของ บริษัท มายด์ ทัวร์ จัดรถโค้ชปรับอากาศรอรับท่านที่สนามบิน

จากนั้น            นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม แกรนด์ โอเชี่ยนนิค (GRAND OCENNIC HOTEL) หรือระดับเดียวกัน

                          พักค้างคืน

 

วันที่สอง   นิคอมโบ-อนุราธปุระ-มหินตะเล-อนุราธปุระ    วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2552

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้า  ที่โรงแรม

08.00 น.         ออกเดินทางสู่….อนุราธปุระ ใช้เส้นทางเลียบมหาสมุทรอินเดีย เดินทางผ่านเมืองพุธะลัม

                          (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)

12.00 .         เดินทางถึง...อนุราธปุระ นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

                          รับประทานอาหารกลางวัน  ที่โรงแรม

บ่าย                  นำท่านนมัสการวัดพระมหินทเถระองค์อรหันต์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา กราบพระอรหันตธาตุสถูปซึ่งบรรจุพระธาตุของพระมหินทเถระ เจดีย์กัณฑกะ ที่มีรูปจำหลักศิลาอายุกว่า  2,000 ปี

                          รูปหล่อพระอรหันต์ที่คณะญาติธรรมจากประเทศไทย ได้อัญเชิญมามอบให้กับศรีลังกา

                          ในโอกาสศรีลังกาฉลอง  2,300  ปี  ที่พระพุทธศาสนาได้มาประดิษฐาน  ณ  ประเทศศรีลังกา

 16.00 น.         นำท่านนมัสการพระศรีมหาโพธิ์ หน่อที่นำไปจากพุทธคยาประเทศอินเดีย ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อ 2,300 ปีที่ผ่านมา  จากนั้นนำท่านชมเมืองอนุราธปุระ   นครหลวงแห่งแรกของศรีลังกา  นำท่านนมัสการพระสุวรรณเจดีย์  หรือ รุวันเวลิสยะเจดีย์ ที่สร้างขึ้นหลังจากพระเจ้าทุฏฐคามณีอภัยชนช้างชนะกษัตริย์ทมิฬ  ดังปรากฏหัตถีปราการช้างล้อม และรูปสลักของพระเจ้าทุฏฐคามณีอภัยอยู่บริเวณเจดีย์ ชมโลหะปราสาทเก้าชั้น  อภัยคีรีวิหาร  นมัสการถูปาราม พระเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำคัญที่สุด ซึ่งเป็นพระเจดีย์องค์แรกของศรีลังกา ณ สถานที่แห่งนี้เชื่อกันว่าพระพุทธองค์เคยเสด็จมาเข้านิโรธสมาบัติ  เป็นเวลา  วัน เป็นที่ประดิษฐานพระรากขวัญเบื้องขวา(กระดูกไหปลาร้าเบื้องขวา) ซึ่งมีอยู่ที่เดียวในโลก ณ ที่แห่งนี้พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ก็เคยเสด็จมา

19.0.         นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ปาล์ม การ์เดน (PALM GARDEN HOTEL) หรือระดับเดียวกัน

จากนั้น            รับประทานอาหารค่ำ  ณ  โรงแรม  / พักค้างคืน

 

 

วันที่สาม   อนุราธปุระ-ดัมบุลลา-แคนดี้    วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2552                                                      

07.00 .         รับประทานอาหารเช้า  ที่โรงแรม

08.00 น.         ออกเดินทางสู่….ดัมบุลลา  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชั่วโมงครึ่ง)

11.00 .         เดินทางถึงดัมบุลลา  แล้วรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านชมถ้ำดัมบุลลา ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิหารศิลาอันเลื่องลือ มีอายุนานถึงสองพันปี มีภาพเขียนเฟรสโก้

                          อายุเก่าแก่นับย้อนไป 200-1,500 ปี บนผนังและเพดานถ้ำแห่งที่สองมีชื่อเสียงโด่งดัง และมีพระพุทธรูป

                          ต่าง ๆ สวยงามมากมาย

15.30 น.         นำท่านออกเดินทางสู่.....แคนดี้  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1  ชั่วโมงครึ่ง)

ระหว่างทาง   แวะชมอลุวิหาร (ALUVIHARA) ที่เมืองมาตาเล (MATALE) อันเป็นสถานที่พระพุทธโฆษาจารย์

                          จากอินเดียเดินทางมาสืบพระไตรปิฎก และแปลอรรถกถาพระไตรปิฏกจากภาษาสิงหลเป็นภาษาบาลี

                          ทำให้เราชาวพุทธมีคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่นำมาอ้างอิงได้ถึงทุกวันนี้

จากนั้น            แวะชมสวนสมุนไพร ที่เมืองมาตาเล ท่ามกลางบรรยากาศอันอุดมสมบูรณ์ ชุ่มชื่น เขียวขจี ของศรีลังกา

18.00 น.         เดินทางถึง เมืองแคนดี้ เมืองหลวงแห่งที่สาม  และเป็นศูนย์กลางบริหารส่วนภาคกลางของศรีลังกา 

                          นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม มหาเวลี รีช (MAYAWELI RICH  HOTEL)  หรือระดับเดียวกัน

 จากนั้น           รับประทานอาหารค่ำ ที่โรงแรม และพักค้างคืน

 

วันที่สี่        แคนดี้-โคลัมโบ       วันศุกร์ที่ 01 มกราคม 2553           

สวัสดีปีใหม่ 2553

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้า  ที่โรงแรม

08.00 น.         นำชมตัวเมืองแคนดี้ เมืองสุขาวดี บนพื้นพิภพ” ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาที่สลับซับซ้อนมีทะเลสาบใหญ่อยู่

                          ตรงกลาง มีบ้านเรือนเรียงรายตามเชิงเขาจนถึงยอดเขา ผ่านชมมหาวิทยาลัยแคนดี้ และ สวนพฤกษศาสตร์

                          ที่นักพฤษศาสตร์ยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่ง เดิมเคยเป็นพระราชอุทยานมาก่อน และนำท่านชมวัดมัลลวะตะ

                          หรือวัดบุปผาราม ซึ่งเป็นวัดที่พระอุบาลีจากกรุงศรีอยุธยาเคยมาเป็นพระอุปัชฌาย์ และจำพรรษา

10.00 น.         นำท่านสู่….วัดศรีดาลามาลิกาวะ  หรือ วัดพระเขี้ยวแก้ว เพื่อสวดมนต์และกราบนมัสการพระเขี้ยวแก้ว

                          (ฟันของพระพุทธเจ้า)ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่หอมณเฑียรทันตธาตุ ผ่านประตูทอง 7 ชั้น ในแต่ละชั้นมีงาช้างขาว     ไสวงอโค้งเข้าหากันเสมือนหนึ่งว่าเป็นประตูทิพย์วิมาน มหาเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุพระเขี้ยวแก้วนั้นมีสถูปทองคำซ้อนกันถึงชั้น บนพระเจดีย์มีสร้อยสังวาลย์  เพชรนิล จินดา  ที่พระราชาพระราชินีผู้นำของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาที่เดินทางมานมัสการแล้วน้อมถวายแด่องค์พระเขี้ยวแก้ว

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านออกเดินทางสู่.....โคลัมโบ  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

ระหว่างทาง  ก่อนถึงกรุงโคลัมโบ นำท่านชมกัลยาณีราชมหาวิหาร หนึ่งในสามของศาสนสถานของศรีลังกาที่พระพุทธองค์ เคยเสด็จมาประทับหลังจากตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ พร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน  500 รูป

                         ชมพระเจดีย์สีขาว  ซึ่งเป็นที่บรรจุรัตนบัลลังก์ที่ประทับของพระพุทธเจ้า 

17.00 น.         เดินทางถึงกรุงโคลัมโบ

จากนั้น           นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  โรงแรม ชิลนามอน  แกรนด์ (CINNAMON GRAND HOTEL)  หรือระดับเดียวกัน

19.00 .        รับประทานอาหารค่ำ  ที่โรงแรม  / พักค้างคืน

 

วันที่ห้า      โคลัมโบ-กรุงเทพฯ    วันเสาร์ที่ 02 มกราคม 2553

06.00 น.     รับประทานอาหารเช้า  ที่โรงแรม

07.00 น.     นำท่านชม กรุงโคลัมโบ นครหลวงของประเทศศรีลังกา โดยรอบ ผ่านชมหอประชุม ชาติไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

                     และ นมัสการ พระพุทธเอาว์กะนะ พระพุทธรูปปางประทานพรซึ่งจำลองมาจากพระเอาว์กะนะองค์จริง

                     ชมศาลาอิสรภาพ สร้างขึ้นไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ของศรีลังกาได้รับเอกราชจากอังกฤษ ผ่านชมสถานที่

                     ทำการรัฐบาล บ้านพักท่านประธานาธิบดีย่านการค้าแหล่งธุรกิจที่สำคัญ        

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านชมมหาวิหารกลางน้ำที่เก่าแก่และงดงาม ณ วัดคงคาราม อันเป็นสถานที่ทำสังฆกรรม  ชมพระพุทธรูปทรงลังกา  รูปสลัก ภาพวาดภายในวิหาร

จากนั้น        เชิญท่านอิสระเลือกซื้อของที่ระลึก ที่มีชื่อเสียงของศรีลังกา อาทิ ผ้าพื้นเมือง ชาศรีลังกา สินค้าพื้นเมืองต่างๆ

19.00 น.     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น        นำท่านออกเดินทางสู่….ท่าอากาศยานนานาชาติโคลัมโบ กัตตุนายกะ กรุงโคลัมโบ

 

วันที่หก     กรุงเทพฯ     วันอาทิตย์ที่ 03 มกราคม 2553

01.45 น.    ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินศรีลังกัน  แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่  UL 888

06.40น ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

view