สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้างพระไตรปิฎก

ขอเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมสร้างพระไตรปิฎก
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย
"พระไตรปิฎก" คือพระคัมภีร์จารึกพระธรรมวินัย อันเป็นคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า การรักษา สืบทอด เล่าเรียน และปฏิบัติพระธรรมวินัย จึงเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททั้งปวง การอนุรักษ์และการเผยแพร่พระไตรปิฎก จึงเป็นการเคารพ เทิดทูนพระบรมศาสดาและสืบอายุพระพุทธศาสนา
หนึ่งชุดมี 91 เล่ม ชุดละ 25,000 บาทค่ะ
ส่วนตู้พระไตรปิฏก เป็นตู้ไม้สัก ตู้ละ 8,000 บาทค่ะ

เนื่องจากศิษยานุศิษย์มีความประสงค์จะจัดสร้างพระไตรปิฎก
อาจารย์จึงเปิดเป็นกองทุนสำหรับสร้างพระไตรปิฎกขึ้นมาอีกหนึ่งกองทุน
เพื่อจะได้สร้างอย่างต่อเนื่อง (เหมือนการสร้างพระ)
บุญมิตรท่านใดสนใจร่วมบุญเขียนชื่อใส่ซองให้อาจารย์ค่ะ
อานิสงส์ในการสร้างและถวายพระไตรปิฏก :
           ส่งผลให้มีสติปัญญาและไหวพริบปฏิภานค่ะ
view