สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทริปปีใหม่ 2554 มาแล้วค่ะ

มาแล้น!! มาแล้น!! 
ปีใหม่ 2554 
พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

นมัสการ 3 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระเจดีย์ชเวซิกอง-พระมหามุนี

พิเศษพร้อมล่องทะเลสาบอินเล

เดินทาง 6 วัน 5 คืน

วันที่ 29 ธ.ค. 53  -  3 ม.ค. 53

29,900* บาท/ท่าน

รับเพียง 40 ที่เท่านั้น

ท่านใดติดภารกิจในช่วงเวลาดังกล่าว เตรียมตัวยื่นใบลาได้แล้วค่ะ

ลงชื่อได้แล้วตั้งแต่วันนี้

รายนามผู้ร่วมเดินทาง

1. อาจารย์

2. อาม่า

3. อากุล

4. คุณสุเทพ

5. ซ้อนี

6. คุณพ่อสวิง

7. คุณแม่ศรีไล

8. คุณพ่อวิเชียร

9. คุณที

10. เฮียฮุย

11. เสี่ยมกุง

12. ฤดี

13. คุณชาธินี

14. ป้าแจ๋ว

15. พี่เล็ก

16. พี่เจี๊ยบ

17. พี่จิ

18. เบิร์ด

19. แบ้งค์

20. พี่หญิง

21. อาแอ๋ว

22. คุณลอยหล้า

23. อาอี๊ด

24. เจ้หมวย

25. น้องพิม

26. เจ้น้อย

27. คุณมาลี

28. ป้าทัย

29. คุณทณัฏฐ์ชัย

30. โอม

31. เจ๊ปุ๊

32. พี่นน

33.-34 คุณน้อย 3 ที่

35. คุณณรงค์ศักดิ์

 

ย่างกุ้ง       นมัสการ พระเจดีย์ชะเวดากอง….พระเจดีย์ทองคำสัญลักษณ์ของประเทศพม่า

พุกาม      “ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์”แหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม

มัณฑะเลย์ ชม “พระราชวังมัณฑะเลย์” ย้อนรอยอดีตสุดท้ายก่อน “ พม่าเสียเมือง”

                ชมการล้างพระพักตร์ “พระมหามุนี”

อินเล        ประตูเมืองรัฐฉาน นมัสการพระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะสลักจากไม้จันทร์อายุนับพันปี ล่องเรือชมบรรยากาศ “ทะเสสาบอินเล”

กำหนดการเดินทาง     วันที่ 29 ธันวาคม 2553  3 มกราคม 2554

วันแรก      กรุงเทพฯ  ย่างกุ้ง  สิเรียม                           วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2553

08.00 น.    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ (1-7)             สายการบินเมียนม่า แอร์เวย์ นำท่านเช็คสัมภาระติดป้ายชื่อกระเป๋าก่อนการเดินทาง พร้อมแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

10.15 น     ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน เมียนม่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M 340

11.00 น.    ถึงสนามบินมิงกะลาดง กรุงย่างกุ้ง (Yangonประเทศพม่าหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

ˆ ‰ Š ‹ Œ เวลาประเทศพม่าช้ากว่าเวลาประเทศไทย 30 นาที  Ž   ‘

11.30 น.    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

13.00 น.    นำท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที )ล่องเรือไปนมัสการ พระเจดีย์กลาง         น้ำไจ้หม่อนเเยเลพญา เป็นเจดีย์กลางน้ำ นมัสการพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเครื่องจักรพรรดิ์ ประดิษฐานบัลลังก์ไม้แกะสลักปิดทองคำเปลวที่มีความงดงามอธิษฐานและ ร่วมบุญบูรณะพระเจดีย์ ชมพระเจดีย์ศิลปะมอญแบบดั้งเดิม พระเจดีย์แยกคูล ที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน ได้เวลาสมควรลงเรือกลับและต่อรถยนต์ปรับอากาศกลับสู่เมืองย่างกุ้ง นำท่านชม พระเจดีย์กะบาเอเจดีย์ที่สำคัญของประเทศพม่า                  มีภาพวาดจิตรกรรมแสดงถึงเจดีย์ต่างๆ ในทั่วโลก และนมัสการพระทรงเครื่องในพระเจดีย์

จากนั้น      นมัสการ พระบรมธาตุชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองพม่า หนึ่งในพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของโลก ตามตำนานเล่าว่าภายในมหาเจดีย์บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า 8 เส้น ซึ่งประทานแก่นายวาณิช 2 พี่น้องนำมาสร้างเป็นมหาเจดีย์เพื่อเป็นที่สักการะแก่ปวงชน มีอายุ 2,500 ปี สูง 326 ฟุตยอดบนสุดของเจดีย์หุ้มด้วยทองคำแท้หนัก 2 ตัน ประดับด้วยเพชร 5,548 เม็ด และพลอย 2,317 เม็ด รวมถึงทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดพระเจดีย์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง

18.00 น.    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้น      นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรมซาเตรี้ยม หรือเทียบเท่า

วันที่สอง     ย่างกุ้ง  Q พุกาม                               วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2553

05.00 น.        ออกเดินทางสู่สนามบิน

06.15 น.        นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม (Bagan) โดย สายการบินแอร์บากาน เที่ยวบินที่W9 009

                        บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค บนเครื่องบิน

07.20 น.        ถึงเมืองพุกาม “ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์” ที่มีอายุกว่า 200 ปี ของกษัตริย์อนุรุทธมหาราชแห่ง   อาณาจักรพุกาม  นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองพุกาม แวะชมตลาดพื้นเมือง “ตลาดยาโอ” (Nyaung Oo)

จากนั้น          นำท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถาน และประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม ชมพระเจดีย์ชเวซิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึ่งเป็นสถูปของพม่าโดยแท้ ลักษณะเป็นสีทอง  ขนาดใหญ่ที่เชื่อกันว่าภายในบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า นำท่านชม ถ้ำญาณสิทธา  ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กัน   สร้างขึ้นโดยพระเจ้าญาณสิทธา ภายในถ้ำมีภาพเขียนสีบนผนังอายุประมาณ 1000 ปี  แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ  ใกล้ ๆ กันนั้น  จะเป็นหอพระไตรปิฏกโบราณซึ่งมีอยู่สองแห่งในพุกาม  (อีกแห่งหนึ่งอยู่ใกล้ประตูตะระป่า)ชม วัดอานันดา (AnandaTemple) ที่สร้างโดยพระเจ้าจันสิทธะ ถูกยกให้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองพุกาม ชม วัดมนุหา (Manuha Temple) ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ

11.30 น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น          นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Myanmar Treasure Resort หรือเทียบเท่า

ภาคบ่าย     ชม วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Temple) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกามที่ยังคงเหลืออยู่

จากนั้น          ชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) ที่สันนิษฐานกันว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า ติโลกมงคล

                        สร้างโดยพระเจ้าติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ. 1761 ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอกโดยเฉพาะลายปูนปั้นบริเวณฐานด้านอก ชมวัดชเวกุจี (Shwegugyi Temple) แปลว่า                  ถ้ำทองที่ยิ่งใหญ่ งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่อยู่ในช่วงต่อของศิลปะพุกามยุคแรกและยุคหลัง

                        นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู เจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม มีความสูงถึง 61 เมตรชม วิหารธรรมยางจี (Dhammayangyi) ที่ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่าน

                        ชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์บูพยา (Bupaya Pagoda) ริมฝั่งแม่น้ำอิระวดี

18.30 น.        รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

19.30 น.        นำท่านเข้าสู่ที่พัก พัก ณ โรงแรม Myanmar Treasure Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม     พุกาม  Q  มัณฑะเลย์                                     วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2553

06.00 น.        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก แล้วเดินทางไปสนามบิน

07.35 น.        ออกเดินทางจากพุกาม โดย สายการบินแอร์บากาน เที่ยวบินที่ W9 009

08.05 น.        ถึง มัณฑะเลย์ ราชธานีสุดท้ายของพม่า ก่อนตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษปิดฉากระบอบกษัตริย์ของพม่าในรัชสมัยพระเจ้าสีป้อ นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมัณฑะเลย์(ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

จากนั้น          ชม สะพานไม้สัก  “อูเป็ง” (U Beun Bridge) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ที่สร้างข้ามทะเลสาบ      เตาง์ตะมันไปสู่วัดจอกตอจี (Kyauk Tawgyi) มีความยาว 1,208 เมตร อายูกว่า 200 ปี โดยรื้อถอนมาจากพระราชวังที่กรุงอังวะเมื่อครั้งย้ายราชธานีจากกรุงอังวะมายังเมืองอมรปุระ

11.30 น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.        ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ ย้อนรอยอดีตสุดท้ายก่อน “ พม่าเสียเมือง” พระราชวังไม้สักซึ่งสร้างขึ้นใหม่ตามผังเดิม

จากนั้น          เดินทางต่อไปยัง วัดกุโสดอ พระเจ้ามินดงโปรดฯให้สร้างเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎก  ครั้งที่ 5 มหกรรมแห่งมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงทำสำเร็จ จึงโปรดฯให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ ลงบนหินอ่อน729 แผ่นถือเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่มีการบันทึกพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี นำมาประดิษฐานในมณฑปสีขาวเรียงรายอยู่รอบพระเจดีย์มหาโลกมารชิน สูง 30 เมตร ซึ่งจำลองแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวซิกองเมืองพุกาม

                        ชม วิหารชเวนันดอร์ วิหารไม้สักทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าสีป้อ จนสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้

                        นำท่านล่องเรือชม เจดีย์มิงกุน เมื่อขึ้นฝั่งที่ท่าเรือหมู่บ้านมิงกุนจะพบโบราณสถานจุดแรกคือ เจดีย์เซตตอยา ซึ่งพระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างครอบรอยพระพุทธบาทจำหลังบนหินอ่อน เป็นสัญลักษณ์ของการก้าวย่างสู่ดินแดนที่พระเจ้าปดุงมีพระราชดำริจะสร้างเจดีย์มิงกุน หรือ “เจดีย์จักรพรรดิ” ที่ใหญ่ที่สุดและสูงกว่าเจดีย์ใดๆในสุวรรณภูมิ

                        นำท่านขึ้นเขามัณฑะเลย์ (Mandalay Hill) ชมสภาพบ้านเมืองและทิวทัศน์ของเมืองโดยรอบ               

จากนั้น          นำท่าน นมัสการ พระมหามุนี พระพุทธรูปต้นแบบทองคำทรงเครื่องกษัตริย์ ที่เจดีย์มหามุนีซึ่งได้รับขนานนามว่า พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” รอบระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจาก                       กรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่ 1

18.30 น.        รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

จากนั้น          นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักค้างคืนที่ โรงแรม Mandalay Hill หรือเทียบเท่า

วันที่สี่          มัณฑะเลย์ – Qเฮโฮ “อินเล”                             วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2554

04.00 น.        นำท่าน นมัสการ พระมหามุนี ชม การล้างพระพักตร์พระมหามุนี ชมความศรัทธาว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิต จึงเป็นที่มาของธรรมเนียมการล้างพระพักตร์ให้องค์พระทุกๆรุ่งสาง เหมือนดั่งคนที่ต้อง                      ล้างหน้าแปรงฟันทุกเช้า โดยมีพระทำหน้าที่ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนีทุกวันตั้งแต่ราวตีสี่ครึ่ง

06.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

07.00 น.        เดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์

08.35 น.        ออกเดินทางจากมัณฑะเลย์ โดย สายการบินแอร์บากาน  เที่ยวบินที่ W9 009

09.05 น.          ถึง สนาม เฮโฮ นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเฮโฮ ประตูสู่รัฐฉาน นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ทะเลสาบอินเล ระยะทาง 22 กิโลเมตร นำท่านชมวัดพองดออู สร้างในศตวรรษที่ 12                               ชมพระพุทธรูป 5 องค์นี้(พระบัวเข็ม) ชาวบ้านจะอัญเชิญขึ้นเรือแล้วแห่ไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ                  รอบทะเลสาบ ( ซึ่งจะแห่หลังจากเทศกาลออกพรรษา 15 วัน) มีขนาด 5 ซ.ม. แต่ปัจจุบันชาวบ้านเอาทองมาปิดพระจนถึงปัจจุบัน พระพุทธรูปมีขนาดสูงกว่าเดิมถึง 6 เท่า ถือเป็นพระพุทธรูป ที่ศักดิ์สิทธิ์                 คู่ทะเลสาบอินเล ชม เจดีย์ 1019 องค์ ที่กะโก สร้างโดยชนเผ่า บะโอ๊ะ ซึ่งมีความเชื่อว่าสร้างเจดีย์แล้ว    จะได้ขึ้นสวรรค์ นำท่านชมหมู่บ้านน้ำปั่นซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผลิตบุหรี่

11.30 น.          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.          ชม ตลาดนัด 5 วัน ( ตลาดเหยาหม่า ) ซึ่งเป็นตลาดที่หมุนเวียนกันไป โดยไม่ซ้ำกัน ซึ่งสามารถซื้อของที่ระลึกได้ที่นี่ และชมความเป็นอยู่ของชาวทะเลสาบอินเล

จากนั้น            ท่านเดินทางโดยเรือ สู่ที่พัก ท่านสามารถชมพระอาทิตย์ตกดิน ที่สวยงามที่ทะเลสาบและชมแปลงผักลอยน้ำของชาวอินเล ทะเลสาบแห่งนี้มีขนาด 158 ตารางกิโลเมตร

18.00 น.          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

19.00 น.          นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Myanmar Treasure Resort In le Lake หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า        เฮโฮ “อินเล”  – Q ย่างกุ้ง  Qกรุงเทพ       วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2554

06.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

07.00 น.        เดินทางสู่สนามบินเฮโฮ

 09.35 น.       ออกเดินทางจากเฮโฮ โดย สายการบินแอร์บากาน เที่ยวบินที่ W9 009

10.40 น.        นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์เชาตันจี (Chauk Htaik Gyi) แห่งเมืองย่างกุ้ง องค์ใหญ่ที่สุดของพม่าซึ่งมีพระพักตร์งดงามมาก พระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะพิเศษคือที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่งอันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุดเพราะประกอบด้วย ลายลักษณ์ธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลาง ฝ่าพระบาทและล้อมด้วยรูปอัฏฐุตรสตกตมงคล 108 ประการ

12.00 น.        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

13.00 น.        นมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ (Botataung Pagoda) เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือได้นำมาประดิษฐานไว้ที่             พระเจดีย์โบตาทาวน์ แห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูกทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือออกแบบให้ใต้ฐาน พระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยได้อัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ                            ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์ พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้

                        นมัสการ พระพุทธรูปทองคำ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงาม  ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอย่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้นเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428                 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลกัตต้าในอินเดีย ทำให้รอดพ้นจากระเบิดจากฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ภายหลังพม่าได้รับเอกราชแล้วพระพุทธรูปทองคำจึงกลับคืนสู่พม่า                          และนำมาประดิษฐาน ณ วิหารนี้ 

                        นมัสการ เทพทันใจ ที่ชาวพม่าเห็นว่าทันใจสมชื่อ อธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ

                        ผ่านชม พระเจดีย์สุเล (Sule Pagodaองค์พระเจดีย์สูงถึง 157 ฟุต ศาสนสถานหลักใจกลางกรุงย่างกุ้งสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่สุเลนัตหนึ่งในสี่นัตที่เกี่ยวข้องกับตำนานของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เจดีย์กะบาเอ เจดีย์ทรงกลมมีความสูงและมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวัดได้เท่ากัน คือ 34 เมตร               พระประทานภายในหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์น้ำหนักกว่า 500 กิโลกรัม สร้างโดยนายอูนุนายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2497 – พ.ศ.2499 และเพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่โลก ล่าสุดใช้เป็นสถานที่ใช้ในการประชุมสงฆ์โลกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่ผ่านมา ที่สำคัญเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า พระธาตุของพระโมคลานะและพระสารีบุตร ชม มหาวิชยเจดีย์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์เอกภาพของพระพุทธศาสนาสายเถราวาท ภายในมีจำลองของเจดีย์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ จากทั่วทุกมณฑล และทุกรัฐของพม่า

จากนั้น      นมัสการ พระบรมธาตุชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) อีกครั้ง ให้ท่านได้นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

19.00 น.    รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง

วันที่หก       ย่างกุ้ง  Qกรุงเทพฯ                                          วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2554

05.00 น.        รับประทาน ชา กาแฟ

จากนั้น          นำท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกะลาดง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

07.30 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่8M331

09.15 น.        เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ôการเข้าชมวัด และนมัสการพุทธสถานทุกที่ในประเทศพม่า ต้องถอดรองเท้ารวมถึงถุงเท้าและถุงน่องô

Tags : ทัวร์มหาบารมี  ต่างประเทศ

view