สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

26 ก.ย. 53 ไถ่ชีวิตโค


บุญมิตรทุกท่านพร้อมใจกันมาร่วมบบุญ ไถ่ชีวิตแม่โค
โดยมีเจ้าภาพไถ่ชีวิตโคจำนวน 10 ชีวิต และบุญมิตรร่วมกันไถ่อีก 6 ชีวิต
รวมเป็น 16 ชีวิตค่ะ

รายนามเจ้าภาพ
1. คุณยุลินทร์-คุณขาฮุ้ง ยอดวศิน ไถ่ 2 ชีวิต
2. คุณสุเทพ-คุณนวรัตน์ อ่วมใจอ่อน 
3. คุณวิเชียร สมประกิจ
4. คุณสุธิดา สมประกิจ
5. คุณแม่กิมฮุ้ง แซ่โง้วและครอบครัว
6. คุณเซี่ยวอี่ แซ่เล้า
7. ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์
8. คุณรมิดา รุ่งสิมะกุล
9. คุณกิตติเดช ภมรศิริตระกูล
ผูกโบ เลือกโคทั้ง 16 ชีวิต
โชติ โชติ ปะรายะโน
ณ บัดนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย 
จงมีแต่ความสว่างไสว และสว่างยิ่งๆขึ้นไป 
ดุจแสงเทียนชัย ที่จุดบูชานี้เทอญ

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
พระสงฆ์ พรมน้ำมนต์แม่โค
กล่าวคำอธิษฐานปล่อยโค

"ข้าแต่ พ่อวัว แม่วัว พ่อกระบือ แม่กระบือ ในอดีตชาติ ท่านได้เคยบังเกิดเป็นญาติสนิทมิตรสหาย เป็นมารดาบิดา เป็นผู้มีคุณของข้าพเจ้าและครอบครัวมาก่อน 
ในกาลบัดนี้ ข้าพเจ้าจึงได้มีโอกาสมาอุปการะอุปถัมภ์ 
มาช่วยชีวิตท่านให้พ้นจากความตาย ข้าพเจ้าได้ให้ชีวิตแก่ท่านแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอท่านจงเป็นสุขเถิด อย่าได้มีทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงรักษากายใจให้เป็นสุข

          ขอเทวดาทั้งหลาย มีภูมเทวดา รุกขเทวดา อากาศเทวดา แม่นางธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง จงรักษาท่าน ให้มีอายุยืนยาว ให้มีกายเนื้อสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยนานาประการ ใครเห็นใครรักเมตตาสงสารจับใจ ไม่มีใครคิดร้ายทำอันตราย ขอท่านจงสมบูรณ์ บริบูรณ์ด้วยปัจจัย อันชอบอันควรแก่อัตตภาพของท่านเถิด

          ขออานิสงส์ที่ได้ให้ชีวิตแก่ พ่อวัว แม่วัว พ่อกระบือ แม่กระบือ เป็นมหาทานในกาลครั้งนี้ จงส่งผลปัจจุบันให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัว จงมีอายุยืนนาน สุขกายสุขใจ อานิสงส์ผลบุญนี้จงรักษากายเนื้อและสมบัติทั้งทางโลก ทางธรรมของข้าพเจ้าพร้อมด้วยครอบครัวไว้ ให้ร่มเย็นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ใครเห็นข้าพเจ้า ให้เมตตารักใคร่สงสาร  ไม่คิดร้ายทำอันตราย ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว จงพ้นจากทุกข์โศกโรคภัย เคราะห์กรรม-วิบัติอุปัทวเหตุอันตราย ความเจ็บไข้ได้ป่วย แม้กระทั่งความตาย ทั้งสิ้นทุกประการ

          ข้าพเจ้าคิดต้องประสงค์จำนงหมายสิ่งใด อันเป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบตามทำนองคลองธรรมแล้ว ขอให้จงสัมฤทธิ์ผลตามมโนหวังทุกประการ

          อิมินา กตปุญเญน ด้วยเดชะบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ จงสำเร็จประโยชน์ แก่สรรพสัตว์ทั้งน้อยใหญ่ ทั้งอารักขเทวดา ภูมเทวดาทั้งหลาย อินทร์ พรหม           ยมยักษ์ มวลมนุษย์ทุกถ้วนหน้า ตลอดจนกระทั้งเจ้ากรรมและนายเวรทั้งหลาย จงมีส่วนได้รับผลบุญและร่วมอนุโมทนากับข้าพเจ้าด้วย ขอให้ทุกๆท่านจงมีความสุขความเจริญ ตลอดจิรัฏฐิติกาลเทอญฯ" 

อาจารย์อนุโมทนาบุญ

ถวายโค 16 ตัว เป็นสังฆทาน พร้อมผ้าไตร 2 ชุด สังฆทาน 2 ถัง
และปัจจัยจำนวน 4,550 บาท รวมมูลค่า 247,000 บาท 
กรวดน้ำรับพร

พรมน้ำมนต์และให้อาหารโค

โคที่ปล่อยทั้งหมดเป็นตัวเมีย ซึ่งจะนำไปเป็นแม่พันธุ์ในโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อตกลูกถึงจะนำลูกไปให้เกษตรกรค่ะ

ได้เวลาอันสมควรก็ออกเดินทางต่อไปยัง
วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม
"ความปรารถนาใดๆในโลกหล้า ไม่เทียบค่าอริยสัจจาคำสั่งสอน
ธรรมจักษุแจ้งในธรรมพระชินวร เจริญพรตามรอยบาทพระศาสดา"

ถวายผ้าไตร 1 ชุด เทียนพรรษา 1 คู่ ฉัตร 1 คู่ สังฆทาน 12 ถัง 
และปัจจัยจำนวน 15,800 บาท รวมมูลค่า 25,000 บาท
 

กรวดน้ำ รับพร และฟังธรรม

สวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย ก้องโบสถ์วัดป่าภูริทัตตปฎิปทาราม

แล้วไปสร้างบารมีต่อ ณ วัดโบสถ์
ถวายผ้าไตร 2 ชุด สังฆทาน 5 ถัง และปัจจัยจำนวน 3,100 บาท
รวมมูลค่า 7,000 บาท

แล้วไปสร้างบุญต่อที่วัดเชิงเลน ถวายปัจจัยจำนวน 9,000 บาท

ทานบารมีที่บุญมิตรทุกท่านร่วมกันสร้างในวันนี้รวม 16 ชีวิต
รวมมูลค่า 288,000 บาท

ขออนุโมทนาบุญกับบุญมิตรทุกท่านค่ะ

สาธุ~~ สาธุ~~ สาธุ~~ อนุโมทามิ

 

Tags : ไถ่ชีวิตโค  กิจกรรม

view