สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง "พระมหาเจดีย์พุทธปฐมพรหมโลก"

จากที่เคยบอกบุญไว้ในกระทู้เดิมเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2553
 (อ่านกระทู้เดิม --> คลิก
ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายก่อสร้างทุกฝ่าย
และสรุปราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(ดูราคาที่เพิ่มเติมมาได้ที่กระทู้เดิมค่ะ)

ณ บัดนี้ เมื่อได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึง


ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นสร้าง

"พระมหาเจดีย์พุทธปฐมพรหมโลก"

ณ พรหมโลการาม (วัดเขาน้ำจั้น)

ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์

 

มูลค่าการก่อสร้างทั้งสิ้นกว่า 3,500,000 บาท

โดยแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ดังนี้

1. ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างองค์เจดีย์

 มูลค่า 2,000,000 บาท


โดยมี อาจารย์ประทีป ยอดวศิน

และคุณพ่อวิเชียร สมประกิจ เป็นผู้นำบุญหลัก


คุณยกเทียม-คุณกิมฮุ้ง แซ่โง้ว และครอบครัว สมทบบุญ 20,000 บาท

ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์

สมทบบุญ 20,000 บาท

คุณวีระพงษ์-คุณศศิธร รุ่งบรรณพันธุ์

สมทบบุญ 20,000 บาท

คุณจตุพร เอี่ยมสอาด(ช่อฟ้า)

สมทบบุญ 10,000 บาท

คุณมานิต ยินดีทวีทรัพย์และครอบครัว

สมทบบุญ 20,000 บาท

คุณสุกัญญา ปานวัชราคมและคุณนภัสสร อิสอ

สมทบบุญ 10,000 บาท

คุณปฐมพร-คุณธนกฤต ศรีสุข และคุณรุ่งรัตน์ สิริคุณานันทน์กุล

สมทบบุญ 10,000 บาท

คุณอุทัย ตรีสุคนธ์ และครอบครัว

สมทบบุญ 10,000 บาท

คุณสุชัย วัฒนาจตุรพร และครอบครัว

สมทบบุญ 20,000 บาท

คุณกนกพัทร ปัญจพิสิทฐ

สมทบบุญ 10,000 บาท

คุณมนต์ชัย และครอบครัว

สมทบบุญ 50,000 บาท

คุณไฮปอ แซ่เตีย และครอบครัว

สมทบบุญ 20,000 บาท

คุณณาตยา เทียนพัฒนะกุลและครอบครัว

สมทบบุญ 20,000 บาท

คุณเซี่ยวอี่ แซ่เล้า และคุณพัชรดา ปานวัชราคม

สมทบบุญ 10,000 บาท

ครอบครัวเนียมศรี-ครอบครัวพวงจำปี-ครอบครัวมีเนตรทิพย์

สมทบบุญ ......... บาท

คุณชัย-คุณปิตินันท์ จงรักศักดิ์

สมทบบุญ 20,000 บาท

คุณสมชาย บัวขาว และครอบครัว

สมทบบุญ 20,000 บาท

คุณณภัทร ประพันธ์วิทยาศิษและครอบครัว

คุณคณวิทร บัณฑุวงศ์

สมทบบุญ 20,000 บาท

คุณธัญรัตน์ พรอธิวัฒน์

สมทบบุญ 20,000 บาท

คุณนน ประสาทสิทธิ์ และครอบครัว

สมทบบุญ 10,000 บาท

คุณรัติกาล-คุณแสงสุข กิ่งรุ้งเพชร์

สมทบบุญ 20,000 บาท

2. ร่วมเป็นเจ้าภาพสมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาฯ จำนวน 4 องค์

    องค์ละ 150,000 บาท

แต่ละองค์มีพระนาม ดังนี้

     องค์ที่ 1 สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาบูรพาธราบริรักษ์ ปฐวีสิรโลกธาตุ ประดิษฐานทางทิศตะวันออก

คุณสุธิดา สมประกิจ เป็นผู้นำบุญหลัก


     องค์ที่ 2 “สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาทักษิณธราบริรักษ์ อาโปสิรโลกธาตุ” ประดิษฐานทางทิศใต้

คุณแม่ยินดี วัชรากร เป็นผู้นำบุญหลัก 

    

องค์ที่ 3 “สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาประจิมธราบริรักษ์ วาโยสิรโลกธาตุ” ประดิษฐานทางทิศตะวันตก

คุณธนกร ไตรรัตน์ เป็นผู้นำบุญหลัก


     องค์ที่ 4 สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาอุดรธราบริรักษ์ เตโชสิรโลกธาตุ ประดิษฐานทางทิศเหนือ

คุณฉวีวรรณ สมประกิจ เป็นผู้นำบุญหลัก


3. ร่วมเป็นเจ้าภาพ นวสุวรรณฉัตรพรหมโลก

ฉัตรประดับยอดองค์พระเจดีย์ 

จำนวน 9 ชั้น ชั้นละ 20,000 บาท

รวมมูลค่า 180,000 บาท

ผู้นำบุญ

1.คุณสุธิดา สมประกิจ

2.คุณสุเทพ-คุณนวรัตน์ อ่วมใจอ่อน (ช่อฟ้า)

3.คุณสุดา สร้อยสุดารัตน์-คุณอิสรีย์ จุลจิราภรณ์

4.คุณภัทรฤดี กิติวรรณกุล

5.คุณชาธินี รัชทรงศิริ-คุณรมิดา รุ่งสิมะกุลล

6.คุณยกเทียม-คุณกิมฮุ้ง แซ่โง้ว และครอบครัว

7.ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์

8.คุณสุเพ็ญ ปานวัชราคม

9.คุณวีระพงษ์-คุณศศิธร รุ่งบรรณพันธุ์

4. ร่วมเป็นเจ้าภาพ “สุวรรณบงกชหทยา” 

ยอดบัวหัวใจแห่งพระเจดีย์

    เพื่อประดิษฐาน เกศาและสรีรธาตุ

องค์ปฐมพรหมโลกานันไตศวรรย์

    เจ้าภาพ 25 ท่าน ท่านละ 10,000 บาท

รวมมูลค่า 250,000 บาท

ผู้นำบุญ

1.คุณสุเทพ-คุณนวรัตน์ อ่วมใจอ่อน (ช่อฟ้า)

2.คุณภัทรฤดี กิติวรรณกุล

3.คุณวรรณา หรรษาพันธุ์

4.คุณปฐมพร-คุณธนกฤต ศรีสุข และคุณรุ่งรัตน์ สิริคุณานันทน์กุล

5.คุณชาธินี รัชทรงศิริ

6.คุณรมิดา รุ่งสิมะกุล

7.คุณยกเทียม-คุณกิมฮุ้ง แซ่โง้ว และครอบครัว

8.คุณฐาปนีย์ พูนศรีพัฒนา

9. คุณกฤตภพ เอื้อฤาชา

10. คุณจตุพร เอี่ยมสอาด

11. ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์

12. คุณพัชรดา ปานวัชราคม

13. คุณอำนาจ ปานวัชราคม และครอบครัว

14. คุณวีระพงษ์-คุณศศิธร รุ่งบรรณพันธุ์

15. คุณปาณสาร อึ้งกาญจนากุล

16. คุณจุฑารัตน์ เตชะจิตอาภรณ์

17. คุณลอยหล้า-คุณภูริวัจน์ ชิตเดชะ และ คุณภัททิชาวชระพันธ์ และ คุณนุชนาถ โปรยสุวรรณ


5. ร่วมเป็นเจ้าภาพ พุทธิปุณฑริกา จตุรทิศ

สัญลักษณ์ดอกบัว

แห่งการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ

และพระมหากรุณาธิคุณแก่เหล่าเวไนยสัตว์

ผู้รู้ธรรมได้

    เจ้าภาพ 4 ท่าน ท่านละ 25,000 บาท

รวมมูลค่า 100,000 บาท

ผู้นำบุญ

1.คุณสุเทพ-คุณนวรัตน์ อ่วมใจอ่อน (ช่อฟ้า)

2. คุณภัทรฤดี กิติวรรณกุล
3. คุณปภาดา ไพโรจน์ฬีระไพศาล
4. ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์
 

6. ร่วมเป็นเจ้าภาพ

"พรหมโลกาลัญฉกรภิเษก จตุรทิศ

สัญลักษณ์เดชะอำนาจแห่งสมเด็จพรหมโลก

    เจ้าภาพ 4 ท่าน ท่านละ 25,000 บาท

รวมมูลค่า 100,000 บาท

ผู้นำบุญ

1.คุณสุเทพ-คุณนวรัตน์ อ่วมใจอ่อน (ช่อฟ้า) 

2.คุณภัทรฤดี กิติวรรณกุล

3.คุณจตุพร เอี่ยมสอาด

4. ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์

7. ร่วมเป็นเจ้าภาพ “ทิพยปทุมยาน”

 (กลีบบัวฐานองค์เจดีย์)

สัญลักษณ์แห่งมรรคยาน

นำพาข้ามพ้นโอฆสงสารวัฏทุกข์

ห้วงน้ำแห่งการเวียนว่ายตายเกิด

    เจ้าภาพ 35 ท่าน ท่านละ 10,000 บาท

รวมมูลค่า 350,000 บาท

ผู้นำบุญ

1.คุณสุเทพ-คุณนวรัตน์ อ่วมใจอ่อน

2.คุณภัทรฤดี กิติวรรณกุล

3.ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์
4.คุณวีระพงษ์-คุณศศิธร รุ่งบรรณพันธุ์
5. คุณธนกร ไตรรัตน์ (ช่อฟ้า)
6. คุณจุฑารัตน์ เตชะจิตอาภรณ์
7.และ 8. คุณลอยหล้า-คุณภูริวัจน์ ชิตเดชะ และ คุณภัททิชาวชระพันธ์ และ คุณนุชนาถ โปรยสุวรรณ
9.คุณจตุพร เอี่ยมสอาด(ช่อฟ้า)
10. พลอากาศตรี ณรงศักดิ์ หม่อมศิลา
11. คุณอุษณีย์ สุภาดารัตนาวงศ์
 
 

บุญมิตรท่านใดร่วมเป็นเจ้าภาพ

ในรายการข้างต้น

จะได้รับ “เกศาและสรีรธาตุ” 

องค์ปฐมพรหมโลกานันไตศวรรย์

 ไปสวดมนต์บูชาอธิษฐานจิตร่วมสร้าง

“พระมหาเจดีย์พุทธปฐมพรหมโลก”

เพื่อนำมาบรรจุใน

"หัวใจแห่งพระเจดีย์” (สุวรรณบงกชหทยา)

ในวันบวงสรวงและสมโภชพระเจดีย์

คำอธิษฐาน

สร้างพระมหาเจดีย์พุทธปฐมพรหมโลก

          ขออานิสงส์แห่งการสร้างพระมหาเจดีย์พุทธปฐมพรหมโลก จงบังเกิดรากแก้วแห่งปัญญาญาณ ต้นธาตุต้นธรรมเจริญเติบโตแผ่ไพศาล ขอสำเร็จมรรค ผล นิพพาน ตามรอยบาทพระศาสดาเทอญ

หมายเหตุ

รายการบุญ   เป็นเพียงสมมติบัญญัติ

ความปรารถนา  เสียสละ  สัจจะอธิษฐาน

คือปรมัตถ์ทาน....  แห่งบุญบารมี

...ทุกๆส่วน  องค์พระฯ  สัจจะตั้ง

เสียสละ  รวมพลัง  เพื่อการใหญ่

มหาทาน  อธิษฐาน  ด้วยตั้งใจ

บารมี  บุญยิ่งใหญ่  ได้โมทนา

บุญมิตรท่านใดมีจิตศรัทธา

ต้องการสร้างองค์พระเจดีย์ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตาม

 สมทบบุญร่วมสร้างองค์เจดีย์ในข้อ 1

 เสมือนท่านได้ร่วมในทุกส่วนขององค์พระเจดีย์ ค่ะ


บุญมิตรท่านใดต้องการเป็นเจ้าภาพรายการใด 

แจ้งชื่อที่อาจารย์หรือฤดี (ปัจจัยให้อาจารย์)

และจะแจ้งกำหนดวันรับ "เกศาและสรีรธาตุ" ให้ทราบในภายหลังค่ะ 


ปัจจัยร่วมสร้างถวายให้อาจารย์ก่อนวันที่

9 พ.ค. 54


ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ

 

หมายเหตุ (ช่อฟ้า) หมายถึง ช่อฟ้าวัดถ้ำเสือดาว ตามกระทู้คืนบุญนี้

Tags : บอกบุญ  วัดเขาน้ำจั้น  สร้างเจดีย์

view