สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

10 ก.ค. 54 เททองหล่อ "สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดามหาโพธิธรรม"

อิติปิโสภควาฯ 

ข้าพเจ้าทั้งหลายได้พร้อมใจกัน

นำแผ่นทองจารึกนามและวงศ์ตระกูลอันบริสุทธิ์

เปรียบประดุจ เลือด เนื้อ และวิญญาณ์

มาร่วมหลอมหล่อไว้ใน

"สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดา มหาโพธิธรรม”

โลกนาถแห่งธรรมอันยิ่งใหญ่

เฉลิมวรรษพุทธชยันตี อนันตชัยเรืองโรจน์ไพบูลย์อนันตกาล

และฉลองนวราชบพิตรสมภารเจ้า เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอเป็นพุทธสาวก และพุทธสาวิกา


ถือไตรสรณคมน์ มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง ที่ระลึกตลอดชีวิต

ขอร่วมจิตรวมใจเป็นหนึ่งเดียว


กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี


มุ่งสร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรม

ขอบุญกุศลหนุนนำให้บรรลุจุดมุ่งหมายทุกประการ

จิตใจผ่องใสเบิกบานเรืองรองด้วยแสงธรรมรัศมี

และฉัพพรรณรังสีของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

ขอให้เข้าถึงรัตนะอันประเสริฐ

เข้าถึงความเป็นเลิศไม่มีผู้ใดยิ่งกว่า

ทั้งมนุษย์สมบัติ  สวรรค์สมบัติ พรหมสมบัติ และนิพพานสมบัติด้วยประการทั้งปวง

ขอให้ประเทศไทยเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

เป็นศูนย์กลางแห่งบวรพระพุทธศาสนา

ดำรงสถิตย์สถาพรตั้งมั่นตลอดไป

และด้วยพุทธานุภาพแผ่ขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุด

ดุจสายธารแห่งความชุ่มเย็น

หล่อเลี้ยงใจคนทั้งโลก เป็นประทีปธรรมทอแสงประกายรุ่งโรจน์

นำความสว่าง สะอาด สงบ และสันติสุขอันไพบูลย์ไปสู่มวลมนุษยชาติ


ข้าพเจ้าทั้งหลายขอทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา จนกว่าชีวิตจะหาไม่

หากแม้นยังต้องเวียนว่ายตายเกิดสักเท่าไร

ขอปณิธานความมุ่งมั่นและสัจจาธิษฐานแห่งสัมมาทิฐิ จงดำรงอยู่ในขันธสันดาน

เป็นผู้แกล้วกล้าอาจหาญในธรรม เจริญใน มรรค ผล และนิพพานเป็นที่สุดด้วยเทอญ 

และในวันนี้ บุญมิตรกลุ่มกรหมโลก นำโดย อาจารย์ประทีป ยอดวศิน ได้นำปัจจัยปิดทอง องค์สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดา มหาโพธิธรรม (องค์ที่ ๖) จำนวน 150,000 บาท

 พร้อมผ้าไตรจำนวน 12 ชุด บาตร 1 ลูก เทียนพรรษา 4 คู่ สังฆทาน 27 ถัง และปัจจัยร่วมสังฆทานจำนวน 16,000 บาท มูลค่า 45,000 บาท

 ถวายให้แด่ วัดมหาโพธิธรรม

และได้นำบังแทรก มูลค่า 25,000 บาท ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระพุทธเมตตามหาโพธิธรรม

ขออนุโมทนาบุญในกุศลอันหาประมาณมิได้ในครั้งนี้กับทุกท่านด้วยค่ะ

สาธุ~ สาธุ~ สาธุ~ อนุโมทามิ 

Tags : สร้างพระ  วัดมหาโพธิธรรม  กิจกรรม

view