สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เข้าพรรษาปี 2555 ทัวร์สร้างบารมีนมัสการพระพุทธบาท ๔ รอย

โปรแกรมออกแล้ว
 วันเดินทาง 2 - 5 ส.ค. 55
กรุณาตรวจสอบรายชื่อ
บุญมิตรท่านใดที่แจ้งชื่อแล้วแต่ยังไม่มีรายชื่อให้แจ้งอีกครั้งค่ะ 

รายนามผู้ร่วมเดินทางสร้างบารมี
อายุ
1 นายประทีป  ยอดวศิน
2 นายปาณสาร  อึ้งกาญจนากุล
3 น.ส.ขาฮุ้ง แซ่แต้
4 น.ส.ณัฐกฤตา ยอดวศิน
5 นายประเทือง ยอดวศิน
6 ด.ช.วิษุวัต (ต้นไทร) ยอดวศิน 2
7 ด.ช.พศุตม์ (ต้นกล้า) ยอดวศิน 4
8 นางมะลิวัลย์  ขาววรรณา
9 ด.ญ.ทิพธารี (ต้นน้ำ) ยอดวศิน 6
10 นายประธาน ยอดวศิน
11 นางศิวพร  ยอดวศิน
12 ด.ญ.ภาวิชญา(ต้นหลิว) ยอดวศิน 6
13 นายสุเทพ  อ่วมใจอ่อน
14 นางนวรัตน์ ยอดวศิน
15 ด.ช.ชัชพงค์ (ต้นไผ่) ยอดวศิน 8
16 นายจิระศักดิ์  กาญจนะ
17 นางอัญชลี กาญจนะ
18 ด.ญ.ปภาดา (ต้นเทียน) กาญจนะ 6
19 นายครรชิต  อมรทิพย์รัตน์
20 นางนิรนุช  อมรทิพย์รัตน์
21 น.ส.นุชนาฏ  อมรทิพย์รัตน์
22 น.ส.รัชนี  อมรทิพย์รัตน์
23 นายชัยเดช  อมรทิพย์รัตน์
24 นายอมรชัย  อมรทิพย์รัตน์
25 น.ส.สุพร  แซ่โง้ว
26 นางกิมฮุ้ง แซ่โง้ว
27 คุณสุวิมล  วงค์อนันต์กิจ
28 คุณพรทิพย์ แสงศรี
29 คุณสุรภี  กิ่งตระการ
30 คุณนิภา กิ่งตระการ
31 นางอุษณีย์  ศุภาดารัตนาวงศ์
32 นายศุภเกียรติ ศุภาดารัตนาวงศ์
33 นายวิเชียร  สมประกิจ นั่งเครื่อง
34 นางสุธิดา สมประกิจ นั่งเครื่อง
35 คุณนราภรณ์(จิ๋ม) วัชรากร
36 นายปกรณ์ศักดิ์ วัชรากร
37 น.ส.รมิดา  รุ่งสิมะกุล
38 นายธนภาวี(พี่เอ) มีจันทร์
39 นายทณัฏฐ์ชัย  ตรีสุคนธ์
40 นางอุทัย  ตรีสุคนธ์
41 น.ส. พิมวณัช ตรีสุคนธ์
42 น.ส.จตุพร  เอี่ยมสอาด
43 คุณพรทิพย์  ศรีวิภาสถิตย์
44 คุณมณฑกานต์ ตรีเวท
45 ด.ช. ไชยวัฒน์ ศรีวิภาสถิตย์ 10
46 น.ส.อภิชญา หล่อประดิษฐ์ชัย นั่งเครื่อง
47 ด.ช.วัชรวิศว์ ไพรินพาณิช นั่งเครื่อง 10
48 ด.ญ.กัญญาณัฐ ไพรินพาณิช นั่งเครื่อง 11
49 นายสมชาย หล่อประดิษฐ์ชัย นั่งเครื่อง
50 นางฉวีวรรณ หล่อประดิษฐชัย นั่งเครื่อง
51 น.อ. ณรงศักดิ์  หม่อมศิลา
52 นายจีรศักดิ์ เจษฎาภิวงศ์
53 นายธนกร  ไตรรัตน์
54 ด.ญ.พิมพิศา ไตรรัตน์ 11
55 น.ส.สุเพ็ญ  ปานวัชราคม
56 น.ส.พัชรดา  ปานวัชราคม
57 นาง มาลี  ปานวัชราคม
58 นางอิสรีย์(หมวย) จุลจิราภรณ์ นั่งเครื่อง
59 น.ส.พัทธนันท์ ทรัพย์รดาณัชชก นั่งเครื่อง
60 คุณพรทวี คงพูนเกษมสุข นั่งเครื่อง
61   คงพูนเกษมสุข นั่งเครื่อง
62 นายปฐมพร ศรีสุข
63 น.ส.รุ่งรัตน์ ศรีสุข
64 เฮียเก่ง  
65 อาม่า  
66 ซ้อกุง  
67 ซ้อกุง  
68 ซ้อกุง  
69 ซ้อกุง  
70    
71 น.ส.จุฑารัตน์(ซ้อแหว๋ว) แรงรายบุญ
72 น.ส.เพ็ญสุดา เตชะจิตอาภรณ์
73 น.ส.เพ็ญนภา เตชะจิตอาภรณ์
74 น.ส.ภัทรฤดี  กิติวรรณกุล
75 นายนัฐพงษ์(เฮียนัฐ) ศิริวัฒน์กุล
76 น.ส.นันทวัน(ป้าตุ๊ก) ล้อมสุขขา
77 นายสาธิต ยงรัตนมงคล
78 ลูกเฮียสาธิต
79 ลูกเฮียสาธิต
80 น.ส.สิริรัฐ  วรมาลี
81 นางวรรณา  หรรษาพันธุ์
82 น.ส.ชาธินี  รัชทรงศิริ
83 นายสหวัฒน์  
84 นางจิตประภัสสร  
85 น.ส. สิริมา (หนึ่ง) พุทธามงคล
86 น.ส. อันธิกา  พวงจำปี
87 นายพิพัฒน์ จีรเวสน์วัฒนะ
88 นางสุนันทา จีรเวสน์วัฒนะ
89 นายพงศ์พีระ จีรเวสน์วัฒนะ
90 นายณัฐพล จีรเวสน์วัฒนะ
91 น.ส.ศศิพร จีรเวสน์วัฒนะ
92 คุณน้อย      
93 คุณหนิง      
94 น.ส.อินทิรา เนียมศรี
95 พี่จิ  
96 น้องทัต   4
97 คุณต้อม  
98 คุณต้อม  
99 นายมานิต ยินดีทวีทรัพย์    
100 นายคุนซัน แซ่หยิ่น    
101 นางสุนีย์ ยินดีทวีทรัพย์    
102 ด.ญ.ชวัลรัตน์ ยินดีทวีทรัพย์   14
103 ด.ญ.ชวัลญา ยินดีทวีทรัพย์   12
104 นายสุชัย วัฒนจตุรพร    
105 นางกวิตา วัฒนจตุรพร    
106 ด.ญ.จิดาภัส วัฒนจตุรพร   13
107 นายวันชัย พงษ์พยัคเลิศ    
108 นางสมหมาย แซ่ตั้ง    
109 นางวันทนา วิทยะเสถียรกุล    
110 น.ส.ณภัทร (หนึ่ง) ประพันธ์วิทยาศิทธ์    
111 นางอมลภา เอนกพงศ์    
112 นางลำเจียก เอนกพงศ์    
113 นางบุญส่ง บุญมาก    
114 นายถวิล บุญมาก    
115 นายฐานวัฒน์ สินทิพย์ดิษกุล    
116   สินทิพย์ดิษกุล    
117 นายสุชาติ อภิรติเวศย์    
118   อภิรติเวศย์    
119   อภิรติเวศย์    
120 คุณศุภศักดิ์ จงรักศักดิ์    
121 คุณศุภพล จงรักศักดิ์    
122 นายสรรพสิฐ วรรธนะอมร    
123 นางธนัตถ์อร วรรธนะอมร    
124 นายแสงสุข กิ่งรุ้งเพชร    
125 ด.ช.เปรมปิติ กิ่งรุ้งเพชร    
126 นางมนทรวง เจนกสิกิจ    
127 น.ส.รัตนา เอี่ยมเสมารุ่ง    

โดยรถโค้ชปรับอากาศ 4 คัน

จำกัดที่นั่ง 140 คน

จัดพิเศษสำหรับกลุ่มพรหมโลก นำโดยอาจารย์ประทีป  ยอดวศิน

กำหนดการเดินทาง :  วันที่ 2-5 สิงหาคม 2555

(เทศกาลวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา)

 

วันแรก                                                          กรุงเทพฯ –เชียงใหม่       วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2555

19.00 น.      คณะเดินทางลงทะเบียนรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมกันที่ ปั้ม ปตท. ถนนรามอินทรา (ใกล้ รพ.นพรัตน์ธานี)

บริการของธรรมจารี แอนด์ ซี.ซี. ทัวร์ จัดรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นพร้อมห้องสุขภัณฑ์ด้านล่าง ระบบเครื่องเสียงมาตรฐาน

รับท่านสมาชิกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่จากธรรมจารีทัวร์ อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระการเดินทาง

20.00 น.      เคลื่อนขบวนเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่ มัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมการเดินทาง

บริการอาหารค่ำปิกนิก (ä 1) พร้อมเครื่องดื่มบนรถ  คืนนี้พักสบายบนรถ

 

วันที่สอง                                                           วัดบ้านเด่น – วัดอรัญญวิเวก – อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ - วัดเจดีย์หลวง  วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2555

         วัดพระสิงห์ - วัดสวนดอก – วัดอุโมงค์ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – ดอยสุเทพ

06.00 น.      เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ริมปิง รับกุญแจห้องพัก เก็บสัมภาระ-พักผ่อนตามอัธยาศัย

บริการอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก (ä 2)

08.00 น.      นำท่านเดินทางสู่ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน เดิมชื่อวัด “หรีบุญเรือง”  มีพระครูบาเทือง นาถสีโล (พระครูไพศาลพัฒนโกวิท) เป็นเจ้าอาวาส ภายในบริเวณวัดกว้างใหญ่ และสวยงามมาก ชาวเชียงใหม่หลายคนบอกว่าวัดบ้านเด่นนี้เป็นวัดใหม่ที่สวยงามที่สุดของเชียงใหม่ จะงดงามดังคำล่ำลือรึไม่ คงต้องเดินทางมาพิสูจน์กันด้วยตาตนเองตามสุภาษิตที่ว่า"สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น"

10.00 น.      เดินทางสู่ วัดอรัญญวิเวก ต.อินทขิล อ.แม่แตง สถานที่ที่ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เคยมาเจริญภาวนา คำว่า “อรัญญวิเวก” เป็นชื่อซึ่งหลวงปู่มั่นตั้งให้ ต่อมาประมาณปี ๒๔๙๕ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ได้มาจำพรรษาอยู่ที่สำนักนี้อีก ๑๐ ปีติดๆ กัน ภายหลังต่อมา หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป ท่านได้ธุดงค์มาพักอยู่องค์เดียว ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ และจำพรรษาอยู่ในสำนักสงฆ์แห่งนี้จนถึงปัจจุบัน

 

จากนั้น  เดินทางเข้าชม วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ หน้าประตูทางเข้าวิหาร มีบันไดนาคเลื้อยงดงามยิ่ง และยังมี เสาอินทขิล (เสาหลักเมือง) ประดิษฐานอยู่ในวิหารจตุรมุขทรงไทยหลังเล็กๆ (จอดรถที่วัดนี้แล้วเดินเท้าทางหลังวัดเพื่อไปร้านอาหารกลางวัน)

12.00 น.      บริการอาหารกลางวัน (ä 3) ณ ร้านเฮือนเพ็ญ อิ่มท้องแล้วกลับเส้นทางเดิมเพื่อเดินทางต่อ

ภาคบ่าย.      เข้าชม วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร สักการะ พระพุทธสิหิงค์ ที่ประดิษฐานภายในวิหารลายคำ เป็นวิหารที่มีลวดลายปูนปั้นสวยงามประณีตบรรจง สร้างตามแบบศิลปกรรมของล้านนา
 
14.30 น.      นำท่านสักการะ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วยรูปปั้นองค์สามกษัตริย์ ได้แก่ พญามังราย พญาร่วง(พ่อขุนรามคำแหง) และพญางำเมือง ซึ่งทุกพระองค์ล้วนแล้วแต่สร้างคุณประโยชน์แก่ชาติไทย

15.30 น.               เข้าชม วัดสวนดอก พระอารามหลวงสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามอีกทั้งยังมี พระเจ้าเก้าตื้อ พระพุทธรูปหล่อองค์ใหญ่ นอกเหนือจากนี้ในบริเวณวัดยังเป็นที่ประดิษฐานของกู่บรรจุอัฐิเชื้อพระวงศ์เจ้านายฝ่ายเหนือต้นตระกูล ณ เชียงใหม่

16.15 น.               เดินทางถึง คุ้มสิบสองปันนา (เพื่อจอดรถบัส แล้วเปลี่ยนเป็นรถสองแถวท้องถิ่น) เพื่อเข้าชม วัดอุโมงค์ วัดเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ปฎิบัติธรรม ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่อุโมงค์ที่มีทางเดินเชื่อมต่อถึงกันได้ ที่สำคัญบรรยากาศอันร่มรื่นและความเงียบสงบนี่เองที่ดึงดูดผู้คนที่อยากหลีกหนีความวุ่นวายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สมควรแก่เวลาเดินทางกลับมาที่คุ้มสิบสองปันนา

17.00 น.               บริการอาหารค่ำขันโตกดินเนอร์ (ä 4) ณ คุ้มสิบสองปันนา

             อิ่มท้องแล้วขึ้นรถสองแถวท้องถิ่น(คันละ 10 คน) เข้าสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  จากนั้นนำท่านขึ้นถวายผ้าป่า ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ที่พัก (คืนที่ 1)


 

 

วันที่สาม                                                        วัดพระพุทธบาทสี่รอย – วัดป่าดาราภิรมย์ - ข่วงพระเจ้าล้านนา            วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2555

07.00 น.     บริการอาหารเช้าในโรงแรม (ä 5)

08.00 น.     เปลี่ยนพาหนะการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ เพื่อขึ้นชม วัดพระพุทธบาทสี่รอย ต.สะลวง อ.แม่ริม ครูบาศรีวิชัย ได้ขึ้นไปกราบนมัสการพระพุทธบาทสี่รอย และสร้างพระวิหารครอบรอยพระพุทธบาทไว้ใหม่ และได้ฉาบปูนครอบรอยพระพุทธบาท พระพุทธบาทสี่รอยนี้เป็นพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

12.30 น.     บริการอาหารกลางวัน (ä 6) ณ วัดพระพุทธบาทสี่รอย.

ภาคบ่าย      หลังเสร็จพิธีต่างๆเรียบร้อย นำท่านเข้าชม วัดป่าดาราภิรมย์ (เปลี่ยนจากรถตู้เป็นรถบัสที่นี่) และข่วงพระเจ้าล้านนา

18.00 น.     บริการอาหารค่ำ (ä 7) ณ ร้านอาหารเจี่ยท้งเฮง

แวะช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาซ่า นัดหมายเวลานำท่านกลับสู่ที่พัก (คืนที่ 2) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่  เชียงใหม่ – พระธาตุหริภุญไชย - พระธาตุลำปางหลวง – กรุงเทพฯ      วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555

06.00 น.     บริการอาหารเช้าในโรงแรม (ä 8)  จากนั้นแยกย้ายกันเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

             นำท่านแวะซื้อของฝากร้านขึ้นชื่อของเมืองเชียงใหม่ ณ ร้านวนัสนันท์

08.30 น.     เดินทางสู่ จ.ลำพูน ร่วมนมัสการ พระธาตุหริภุญชัย (พระธาตุประจำปีระกา) สัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาของอาณาจักรหริภุญชัย เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุบรรจุในโกศทองคำ

10.00 น.     เดินทางสู่ จ.ลำปาง แอ่วเมืองนี้ ต้องไปนมัสการ พระธาตุลำปางหลวง (พระธาตุประจำปีฉลู) กลางเวียงโบราณ ภายในวัดชม วิหารพระพุทธ วิหารไม้ล้านนา ภายในสามารถเห็นเงาพระธาตุที่ลอดรูผนังปรากฏบนผืนผ้า โดยที่เงาสะท้อนเป็นสีขององค์พระธาตุมิใช่สีดำ น่าอัศจรรย์นัก นอกจากนี้ยังมี วิหารน้ำแต้ม วิหารหลวง หอพระพุทธบาท และหอพระแก้ว

12.30 น.     บริการอาหารกลางวัน (ä 9) ร้านอาหารในจังหวัดลำปาง ภาคบ่ายนำท่านเดินทางต่อ

18.00 น.     บริการอาหารค่ำ (ä 10) ร้านจันทน์ผา จ.นครสวรรค์

25.00 น.     เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ....

เงื่อนไขการเดินทางและอัตราค่าบริการ(จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 120 ท่าน)

ท่านละ

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)

5,500

เด็ก (ต่ำกว่า 10 ปี พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง)

4,000

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

1,400

อัตรานี้รวม          þ ค่าโรงแรมที่พัก ตามรายการ จำนวน 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)

                   þ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ รับ-ส่ง (40 ที่นั่ง)

     ผู้เดินทางขั้นต่ำ 120 ท่าน ทางบริษัทจัดรถโค้ชปรับอากาศจำนวน  3 คัน

                   þ ค่ารถตู้ปรับอากาศ V.I.P. 9 ที่นั่ง นำขึ้นดอย ( สำหรับคณะ 120 ท่าน จัดรถให้ 14  คัน)

                   þ ค่ารถสองแถวขึ้นถวายผ้าป่าบนวัดพระธาตุดอยสุเทพ คันละ 10 ท่าน ( สำหรับคณะ 120 ท่าน จัดรถให้ 10  คัน)

                   þ ค่าอาหารตามรายการ 10 มื้อ ตามรายการ , อาหารว่าง และเครื่องดื่ม(ไม่มีแอลกอฮอร์) ตลอดการเดินทาง

                   þ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ

                   þ มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

                   þ ประกันหมู่อุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(ตามเงื่อนไขของบริษัทไทยวิวัฒน์ประกันภัย)

อัตรานี้ไม่รวม                  ý ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงิน

                   ý ค่าบริการ 3%-5% กรณีชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยบัตรเครดิต

                   ý ค่าทิปพนักงานในส่วนต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกท่าน

                   ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าอาหารเพิ่มเติม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์  ทีวีช่องพิเศษ เป็นต้น

 

ติดต่อประสานงาน ธรรมจารี แอนด์ ซี.ซี.ทัวร์โทรศัพท์ 02 5911060   โทรสาร  02 9510300

                4เสาวลักษณ์  วงศ์วานิช (ปุ๊)      È081-8622666 , 085-3709391

                4ลักษณ์ชนก  บุษบา (ตูน)         È081 9936841

 

การจองและการชำระเงิน                                  Ø ผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย

Ø ในนาม คุณชาติชาย  โพธิปัดชา Ø ประเภทออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน Ø เลขที่058-2-85407-6

 

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามสัญญา จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น

�+pn���`�                                  Ø ผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย

Ø ในนาม คุณชาติชาย  โพธิปัดชา Ø ประเภทออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน Ø เลขที่058-2-85407-6

 

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามสัญญา จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น

Tags : ทัวร์มหาบารมี

view