สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทัวร์มหาบารมี กวางเจา เสากวน ฝอซาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์มหาบารมีนมัสการ 

พระสังฆปรินายก องค์ที่ ๖ (หลักโจ้ว,พระเว่ยหลาง)

กวางเจา เสากวน ฝอซาน 5 วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทาง วันที่ 12 – 16 เมษายน 2556

ท่านละ 28,960 บาท

บุญมิตรผู้ร่วมเดินทางทัวร์มหาบารมีกรุณาเตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่าดังนี้ค่ะ

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. passport มีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน (นับจากวันเดินทางกลับ)

4. สำเนา BOOKBANK ย้อนหลัง 3 เดือน (ถ่ายเอกสารหน้าแรกที่มีเลขบัญชีด้วย)

5. รูปถ่ายขนาด 2" พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า จำนวน 2 ใบ ด้านหลังเขียนชื่อภาษาอังกฤษ

6. กรอกเอกสาร ตามนี้--> ดาวโหลดเอกสาร

รับเสื้อวันที่ 7 เม.ย.56 และ

โอนค่าทัวร์รอบสุดท้ายจำนวน 13,960 บาทภายในวันที่ 29 มี.ค.56 ค่ะ

 

นางสาว นุชนาฏ อมรทิพย์รัตน์

. กรุงเทพ สาขา อาคารชินวัตร 3

เลขที่บัญชี 093-0-00873-5

เมื่อโอนแล้วโทรแจ้งกุงได้ที่ 081-310-1013

*** ขอความร่วมมือ ผู้ร่วมเดินทาง ทัวร์มหาบารมีทุกท่าน ***

    เพื่อความสะดวก ในการดำเนินการและการประสานงาน ของคณะผู้จัด

หากท่านใด มีความต้องการหรือมีความจำเป็นอื่นใด

นอกเหนือจากโปรแกรมหลักที่ได้แจ้งข้างต้น

รบกวนติดต่อ ตัวแทนทัวร์ โดยตรงค่ะ

ตัวแทนทัวร์ คุณปิ๊ง 089-170-0811

ผู้ร่วมเดินทาง

1. อาจารย์

2. อาม่า

3. อี๊กุล

4. คุณสุเทพ

5. ซ้อนี

6. คุณสวิง

7. คุณศรีลัย

8. คุณพ่อวิเชียร 

9. คุณที 

10. กุง

11. เชอรี่

12. อาอี๊ด

13. ฤดี 

14. อาแอ๋ว 

15. แนน 

16. ลูกหยี

17. เจ้หมวย 

18. น้องพิม

19. เจ้มาลี 

20. เจ้น้อย 

21. คุณถวิล     บุญมาก 

22. คุณบุญส่ง  บุญมาก 

23. คุณลำเจียก เอนกพงษ์  

24. คุณอมลภา เอนกพงษ์

25-29. ครอบครัวคุณสุชัย วัฒนจตุรพร

30.-33. ครอบครัวแสงแผ้ว 

34. พี่หนึ่ง 

35.-37. ครอบครัวหล่อประดิษฐ์ชัย

38.-39. ครอบครัวชัยนภาพร

40. เสณรงศักดิ์ 

41. พี่นน  

42. คุณมานิต  

43. คุณศิริกุล ผลิศักดิ์ 

44. คุณศุภพล จงรักศักดิ์  

45. คุณรมิดา รุ่งสิมะกุล

46. คุณอรเพ็ญ รุ่งสิมะกุล

47. คุณธนภาวี มีจันทร์  

48. คุณชาธินี รัชทรงศิริ 

49. คุณพัชนี บุญราศรี 

วันที่ 12 เม.ย.         กรุงเทพฯ – กวางเจา


17.00 น.        —พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง   โดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทอำนวยความ   สะดวกแก่ท่านในเรื่องเอกสารการเดินทาง และสัมภาระ  

19.10 น.        Qออกเดินทางสู่เมืองกวางเจา  โดยเที่ยวบินที่ FD2530

23.10 น.        ถึงท่าอากาศยานไป่หยุน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

            ã  พัก Jovernstars Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ 13 เม.ย.          กวางเจา – เสากวน – เขาตันเซียะ (รวมกระเช้าและล่องเรือ)เช้า                  ä  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

                        นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสากวน เมืองเสากวนตั้งอยู่ทางเหนือของมณฑลกวางตุ้งติดกับมณฑลหูหนานและเจียงซี เป็นเมืองที่มีพื้นที่ประมาณ 18,600 ตร.กม.ใหญ่ที่สุดในมณฑลกวางตุ้ง เป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของมณฑลเพื่อเชื่อมไปยังภาคเหนือของจีน เป็นเขตของชาวจีนแคะใจกลางเมืองมีแม่น้ำ 3สายมาบรรจบกันคือแม่น้ำอู่เจียงแม่น้ำเจินเจียงและแม่น้ำเป่ยเจียง

เที่ยง               ä  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเดินทางสู่ เขาตันเซียะ บริเวณภูเขาแห่งนี้มีลักษณะเป็นหินทรายสีแดงซ้อนเป็นชั้นๆซึ่งดูแล้วเหมือนเมฆสะท้อนแสงอาทิ  ตย์ ยามพระอาทิตย์ตกดิน ถึงได้เรียกว่า ตันเซียะ (คำว่า เซียะน่าจะออกเสียงอยู่ระหว่าง เสียง “เสีย” และเสียง “เซียะ” มีความหมายถึง เวลาโพล้เพล้ ตอนพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้า) อันลักษณะภูมิประเทศแบบนี้ ไม่มีในที่อื่นเลย จึงกำลังขอจดทะเบียนเป็นมรดกโลกอยู่ มีจุดเที่ยวมาก เช่น เขารูปต่างๆ, ทะเลสาบหลงเสียง

ค่ำ                   ä  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

            ã  พัก Hotel De Royce  4 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ 14 เม.ย.   วัดหนานฮวา – ฝอซาน – เขาซีเฉียวซาน


เช้า                  ä  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำชม วัดหนานฮวา  วัดพุทธนิกายฌานที่สำคัญของจีนทางใต้ มนัสการองค์ลักโจ้ว(สังฆปรินายกองค์ที่หกของพุทธนิกายฌาณ) ที่หลังจากมรณภาพไป (1,000กว่าปี) สรีระท่านก็ยังคงสภาพได้อยู่ไม่ได้เน่าเปื่อยไปตามกาลเวลา ว่ากันว่าเป็นเพราะบารมีของพระองค์ท่าน และยังมีอีกหลายๆอย่างในวัดที่น่าสนใจ เช่นพระบรมราชองค์การของพระ  นางบู๊เช็คเทียน รูปปั้นอรหันต์ 500 องค์ยุคราชวงศ์ซ่งเหนือ เจดีย์โลหะราชวงศ์ชิง ระฆังใหญ่ราชวงศ์ฮั่นใต้ ท้าวจตุโลกบาลแกะสลักจากไม้ราชวงศ์หมิง และอื่นๆอีก อีกมากมาย

เที่ยง               ä  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหารนำท่านเดินทางเพื่อเที่ยวชมเขตวิวทิวทัศน์อันเลืองชื่อบนเขาชีเฉียวซาน ซึ่งมีเส้นรอบวงถึง 40 ลี้ หรือ 20ก.ม. มียอดเขา 72 ยอดถ้ำหิน 30 ถ้ำ และ ตาน้ำ208แห่ง นอกจากนี้ยังมีวัดโบราณไป๋หวิน ซึ่งได้สร้างขึ้นใหม่สมัยราชวงศ์ชิง และหอซุยกวง จากนั้นนำท่านนมัสการและขอพรเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นรูปปั้นท่านั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่หยินไห่เหลียนไถ

ค่ำ                   ä  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

            ã  พัก Carrianna Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ 15 เม.ย.           วัดจู่เมี่ยว – เหลียนฮัวซาน – วัดลิ่วหรงซื่อ


เช้า                  ä  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเที่ยวชม วัดจู่เมี่ยว วัดซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ้อง เป็นโบราณสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาและ ลัทธิเต๋าแห่งหนึ่งในมณฑลกวางตุ้ง  ภายในวัดมีรูปหล่อของกษัตริย์เป่ยตี้ ซึ่งมีน้ำหนักถึง 2 ตัน ประดิษฐานอยู่ สิ่งปลูกสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่ ศาลบูชาบรรพบุรุษและบุพการีหลิงอิ่งฉอ สระจินเชียง และ โรงงิ้วโบราณ นอกจากนี้ยังมีศิลปกรรมอันล้ำค่า เช่น หินแกะลสัก ไม้แกะสลักและภาพเขียนฝาผนัง เป็นต้น จากนั้นนำท่านชมศูนย์เซรามิคส์อวาน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเซรามิคที่มีชื่อของจีน สร้างในสมัยราชวงค์ถัง มีประวัติมากว่า พันปี สินค้าเซรามิคที่ผลิตออกมาทุกชิ้นส่วน มีฝีมือปราณีตและมีชีวิต ชีวา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปปั้นตัวบุคคลจะงดงามและโดดเด่นเป็นพิเศษ

เที่ยง               ä  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเดินทางสู่ เหลียนฮัวซาน ตั้งอยู่อำเภอพานหยี ห่างจากกวางเจา 50 กิโลเมตร ที่ริมปากอ่าวแม่น้ำจูเจียง เดิมเคยเป็นค่ายทหารของราชวงศ์ชิง กำแพงป้อมปราการ มีเจดีย์สูง 58 เมตร ชื่อเจดีย์ดอกบัว ภูเขาเหลียนฮัวซาน ( ดอกบัว ) ได้ชื่อมาจากสมัยโบราณ ภูเขาลูกนี้เป็นเหมือนหินศิลาแลงที่ชาวบ้านสกัดหินไปใช้และคงเหลือซากหินที่มีกลีบเหมือนดอกบัว นอกจากนั้นยังมีซากเหมือนหิน บริเวณใกล้เคียงเป็นผาสูงชัน เป็นหลุมเป็นบ่อ จนกลายเป็นทิวทัศน์ที่สวยแห่งหนึ่งชื่อผานกนางแอ่น  บนภูเขานี้ได้สร้างเจ้าแม่กวนอิมองค์ยืนหันหน้ามองไปที่ปากอ่าวทะเล ชาวจีนตั้งชื่อว่า “ ว่างไห่กวนอิม ” คือ มองทะเล ซึ่งเป็นเจ้าแม่กวนอิมยืนตรวจสมุทรที่ใหญ่ที่สุดของจีน สูง 68 เมตร สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1995 - 1997 เป็นเนื้อทองสัมฤทธิ์ ปิดทอง นับเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดองค์หนึ่งในโลก นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองกวางเจา นำท่านเที่ยวชม วัดลิ่วหรงซื่อ ถูกสร้างขึ้นใน พ.ศ. 1080 (ค.ศ. 537) เดิมมิใช่ชื่อนี้ จนถึงสมัยราชวงศ์ ซ่ง (ราชวงศ์ซ้อง) นักวรรณคดีผู้ยิ่งใหญ่ ชื่อ ซู ซื่อ ได้มาเที่ยวที่นี่ เห็นว่าภายในวัดมีต้น หรง อยู่หกต้น จึงหยิบ พู่กันขึ้นมาเขียนตัวอักษร 2 ตัว ว่า ลิ่ว หรง (ลิ่ว = หก ; หรง = ชื่อต้นไม้) จนถึงราชวงศ์หมิงประชาชนจึงเรียก วัดนี้ว่า ลิ่ว หรง ซื่อ

ค่ำ                   ä  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ã  พัก Xindonghao Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ 16 เม.ย.      วัดกวงเสี้ยว – แคนตันทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง – กรุงเทพฯเช้า                  ä  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดกวงเสี้ยว ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเป่ยซูลู่ เริ่มสร้างขึ้นในสมัยสามก๊ก ผ่านมาหลายราชวงศ์ได้บูรณะปรับปรุงใหม่ขึ้นจนถึงปัจจุบัน ตำหนักต้าสุนเป่าเตี้ยน กว้าง 35.63 เมตร ลึก 24.8 เมตร เป็นตำหนักวัดใหญ่ที่สุดในกวางเจา นอกนั้นยังมีเจดีย์โบราณสร้างในสมัยอูใต้ และวัตถุโบราณต่างๆอีกหลายอย่าง ทำให้วัดนี้มีชื่อเสียงดังมาก

เที่ยง               ä  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                        นำท่านเดินทางสู่ แคนตันทาวเวอร์ สถานที่สำคัญของเมืองกวางโจวเป็นหนึ่งของโลกที่อาคารใหม่ที่สวยงามที่สุด มันทำหน้าที่ไม่เพียง แต่เป็นปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยม แต่ยังเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเข้มข้นสำหรับการส่งวิทยุและโทรทัศน์ (ถ่ายรูปด้านนอก) ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง ถนนโบราณที่มีชื่อเสียง ท่านสามารถส่องพื้นกระจกใสดูล่องลอยถนนเก่าแก่ได้จากการขุดเจาะของรัฐบาล สองข้างทางมีสินค้ามากมาย อาทิ เช่น เสื้อผ้า ร้องเท้า กระเป๋า และของที่ระลึกอีกมากมาย

ค่ำ                   ä  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

23.50 น.        ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD2531

01.45 น.        ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

 

 

¶¶¶¶¶¶ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ¶¶¶¶¶¶

 

 

หมายเหตุ  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก  ในนามของร้านรัฐบาล ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย  เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที  ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น

view